Rada Interesariuszy

W skład Uczelnianej Rady Interesariuszy wchodzą:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma

To lider polskiego rynku farmaceutycznego i jeden z wiodących producentów leków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu. Początek firmy to rok 1935. Dzięki dynamicznemu rozwojowi, ekspansji zagranicznej oraz inwestycjom kapitałowym, staje się silną, międzynarodową grupą farmaceutyczną, zatrudniającą ponad 7000 pracowników i oferującą nowoczesne leki, substancje oraz innowacyjne rozwiązania dla pacjentów i partnerów biznesowych z całego świata. Fabryki Grupy Polpharma opuszcza rocznie około 400 mln opakowań leków, które pomagają ludziom w 35 krajach. Z kolei substancje farmaceutyczne trafiają do ponad 60 krajów, w tym na zaawansowane rynki Stanów Zjednoczonych, Japonii i Korei.

Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców jest organizacją pozarządową, samofinansującą się, realizującą swoje własne cele statutowe, zrzeszając przedsiębiorców, pracodawców, osoby prowadzące działalność gospodarczą. Klub jest organizacją typu „non profit”. Przynależność do Klubu odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Klub ma na celu obronę praw i interesów środowisk gospodarczych regionu wobec organów administracji państwowej i samorządowej, a także na arenie międzynarodowej. Obecnie do Klubu należy 160 firm ze Starogardu i okolic.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pro Vobis w Starogardzie Gdańskim jest niepubliczną placówką oświatową wpisaną do rejestru Pomorskiego Kuratora Oświaty, działa w oparciu o przepisy Prawa Oświatowego. Poradnia ma na celu zapewnienie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom dostępu do poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego i psychoedukacji, niosąc pomoc w zapewnieniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w tym dążąc do wyrównania szans edukacyjnych uczniów potrzebujących wsparcia, a także mając na celu najwyższą wartość, jaką jest dobro dziecka. Poradnia prowadzi diagnozę i terapię dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami, a ponadto prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Poradnia wspomaga inne placówki oświatowe w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Do zadań należy w szczególności: diagnoza i poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz innew zakresie możliwości Poradni oraz zapotrzebowania ze strony dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli

Instytut Pedagogiczno-Zawodowy Wojciech Drzeżdżon

Misją Instytutu jest wzmacnianie ludzi w ich rozwoju oraz pomoc w skutecznym radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami i trudnościami. Uważamy, że tylko holistyczne rozumienie człowieka daje gwarancję, iż będzie on mógł w pełni wykorzystać swoje zasoby i możliwości.

Założyciel Wojciech Dzreżdzon to pedagog, doradca zawodowy. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – specjalność: pedagogika pracy, aksjologia. Ekspert z zakresu wzajemnych relacji świata nauki i biznesu. Praktyk - nauczyciel dyplomowany. Wykładowca akademicki. Ass. prof. Uniwersytet w Denizli (Turcja). Profesor wizytujący Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London (Wielka Brytania). Prodziekan i Kierownik Katedry Dydaktyki w GWSH w Gdańsku. Recenzent Międzynarodowego Periodyku Badań Naukowych “e-International Jurnal of Educational Research”. Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza do spraw kontaktów z wyższymi uczelniami. Uczestnik i kierownik wielu projektów badawczych. Autor 6 książek i ponad 100 naukowych rozpraw i publikacji. Zainteresowania i badania naukowe skupiają się wokół zagadnień realnej współpracy nauki i biznesu, kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, doradztwa i aktywizacji zawodowej, preorientacji i orientacji zawodowej, kreowania i rozwoju kariery personalnej i zawodowej.

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zapewnia szeroki zakres świadczeń medycznych w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym mieszkańcom powiatu starogardzkiego, jak również jego okolic. Przyjęta przez szpital misja „Dobro Pacjenta naszym najważniejszym celem” determinuje kierunki i obszary naszej pracy oraz działań mających na celu rozwój placówki oraz doskonalenie realizowanych świadczeń.

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa ul. Kościuszki 112/114 Starogard Gdański.

Celem szkoły jest nauczanie i wychowanie młodego człowieka w duchu wartości chrześcijańskich. Rozwój ucznia realizujemy na płaszczyźnie intelektualnej, społecznej, emocjonalnej, fizycznej i duchowej z poszanowaniem wolności sumienia i wolności religijnych. Od lat szkoła jest „zapleczem” praktycznym dla studentów Pomorskiej Szkoły Wyższej, w której studenci odbywają praktyki

Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim jest jednostką, której przeznaczenie reguluje Zarządzenie nr 27/2010 Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku z dnia 8 października 2010r. w sprawie rejonizacji osadzania w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim. W areszcie osadza się: tymczasowo aresztowanych mężczyzn pozostających do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdańskim, Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie, Sądu Rejonowego w Kościerzynie oraz skazanych skierowanych do odbywania kar pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo, w tym objętych programem terapii dla sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych (P-1/t, M-1/t),a także skazanych recydywistów penitencjarnych (R-1/p, R-1/z, R-2/p, R-2/z). Aktualnie jednostka dysponuje miejscami zakwaterowania dla 365 osób pozbawionych wolności, w tym 62 w oddziale terapeutycznym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie ul. Plac Grunwaldzki 7/1, 83-130 Pelplin

Pomoc społeczna polega w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Urząd Miasta Starogard Gdański ul. ul. Gdańska 6 83-200 Starogard Gdański

Organ reprezentowany w osobie Prezydenta Janusza Stankowiaka, który jest absolwentem PSW od wielu lat aktywnie wspiera działania władz uczelni zarówno merytorycznie jak i osobiście jako wykładowca akademicki. Uczelnia od lat stanowi zaplecze edukacyjno szkoleniowe dla pracowników urzędu.

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronności, promocji powiatu, współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3; 83-200 Starogard Gdański to instytucja, która zajmuje się między innymi badaniem rynku pracy, analizami zatrudnienia i bezrobocia, udzielaniem wsparcia osobom bezrobotnym, a także pośrednictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy. Starogardzki PUP kierowany jest przez dyrektora Arkadiusza Banach, który od lat wspiera PSW w wielu dziedzinach jej działności.