Informacja o Uczelni

 

Pomorska Szkoła Wyższa jest uczelnią założoną zgodnie z ustawą o wyższych szkołach zawodowych na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-045-715/Eko/2000 z dnia 20.11.2000 roku, wpisana do rejestru szkół wyższych pod nr 52191(DNS-1-145-3/TT/2001).

 

Wychodzimy z założenia, że PSW pozostanie średnią uczelnią, mogącą kształcić do 2 tys. studentów, głownie z rejonu Kociewia. Naszą misją jest podniesienie jakości kształcenia na tym właśnie terenie. Powstaliśmy w Starogardzie Gdańskim jako pierwsza samodzielna szkoła wyższa i wyznaczamy sobie następujące cele:

 1. szczególną dbałość o najwyższy poziom kształcenia,
 2. posiadanie dobrze wyszkolonej kadry naukowo dydaktycznej i  systematyczny jej rozwój,
 3. reagowanie na wzrastające potrzeby edukacyjne społeczności lokalnej,
 4. zintegrowanie społeczności akademickiej, studentów i pracowników szkoły  przez poszanowanie  wolności akademickiej w dążeniu do prawdy, wzajemny   szacunek i zaufanie, a także przez wzmocnienie identyfikacji każdego pracownika z  uczelnią  i budowanie poczucia współodpowiedzialności za los  szkoły,
 5. aktywny udział w lokalnym życiu publicznym, tworzenie forum do wymiany myśli i społecznego dialogu, inicjowanie ważnych dla otoczenia   przedsięwzięć kulturalnych,
 6. prowadzenie właściwej polityki informacyjnej, promocja własnych osiągnięć, współpraca z mediami w dążeniu do wykreowania dobrego  wizerunku szkoły.

Podstawą wszelkich działań są wartości zakotwiczone w tradycji akademickiej, takie jak:

 • Podstawą wszelkich działań są wartości zakotwiczone w tradycji akademickiej, takie jak:
 • dążenie do prawdy,
 • szacunek dla wiedzy i umiejętności,
 • rzetelność w ich upowszechnianiu,
 • otwartość na nowe idee,
 • poszanowanie podmiotowości człowieka.

Pragniemy, aby dyplom naszej Uczelni stanowił nieprzemijającą wartość, był powodem do dumy i satysfakcji nie tylko w dniu ukończenia studiów, ale i w przyszłości. Przedmiotem naszej troski jest również i to, aby studenci czuli się jak "u siebie", aby relacje między kadrą dydaktyczną, pracownikami administracyjnymi Uczelni oraz studentami oparte były na otwartości, wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

Strategia Pomorskiej Szkoły Wyższej w pierwszych latach funkcjonowania jest strategią rozwojową, bazująca na uruchamianiu nowych kierunków studiów i specjalności w zależności od potrzeb rynku pracy i zainteresowania potencjalnych studentów.

PSW będzie uruchamiała kierunki ekonomiczne, społeczne i humanistyczne. Po rozpoznaniu zainteresowania studentów, szkoła będzie rozszerzała ofertę specjalizacji w ramach poszczególnych kierunków. Rozwijany będzie zarówno tryb studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Istotnym elementem strategii jest stałe rozszerzanie oferty kształcenia ustawicznego, w szczególności organizowanie studiów podyplomowych i kursów odpowiadających zainteresowaniu zgłoszonemu przez potencjalnych słuchaczy oraz wykładów otwartych.

Oferta edukacyjna PSW będzie adresowana głównie do osób mieszkających lub pracujących w Starogardzie Gdańskim oraz miejscowościach i powiatach ościennych, z których jest łatwy dojazd do Uczelni.

Inspirowani  rolą  i  znaczeniem  dydaktycznego  aspektu  przemian,  których  celem  jest podniesienie  wartości polskich pracowników w Unii Europejskiej opracowaliśmy syntetyczny oraz  nowoczesny program  kształcenia  obejmujący wszystkie  kierunki  kształcenia  Wydziału Społeczno – Gospodarczego Pomorskiej Szkoły Wyższej.

Dbając  o  spójność  i  kompleksowość  tworzonego  systemu  kształcenia  na  wszystkich kierunkach   prowadzonych  na  wydziale  nadrzędnym  założeniem  stało  się  to,  aby  każdy absolwent odznaczał się jasno identyfikowalną wiedzą, umiejętnościami, a także kompetencjami społecznymi. Stanowi to istotny element  lepszego dopasowania wymagań stawianych przez rynek pracy w kontekście uwarunkowań regionu, kraju oraz  wspólnoty. Dzięki tym staraniom jesteśmy przekonani, że pracodawca dostanie wiarygodną i obiektywną  informację na temat kwalifikacji posiadanych przez osobę, którą zamierza zatrudnić.

Każdy, kto będzie szukał pracy na otwartym rynku europejskim, będzie mógł wylegitymować się kwalifikacjami zrozumiałymi i czytelnymi dla pracodawców. Tutaj istotne jest nie tylko to, jaki ktoś wykonuje zawód, ale także  na jakim poziomie są jego kwalifikacje. Takie działanie podnosi wartość absolwentów jako przyszłych pracowników w całej Unii Europejskiej.

W opracowaniu nowego systemu studiów niezwykle pomocnym stał się fakt ponownego zdefiniowania  zarówno roli studenta jak również nauczyciela akademickiego. Od tradycyjnie dotychczas spostrzeganego  ucznia, którego zadaniem było tylko przyswoić sobie informacje przekazywane przez nauczyciela, który jest równocześnie źródłem i przekazicielem wiedzy do roli samodzielnego poszukiwacza, dla którego nauczyciel  pełni  rolę asystenta i przewodnika. Stworzona  w  ten  sposób  jakościowa  zmiana  relacji  ich  łączących  pozwala  na  włączenie przykładów i sytuacji problemowych zaczerpniętych z praktyki, co w istotny sposób  większy aplikacyjność i adekwatność proponowanego systemu kształcenia. W pracach nad programem czuwali pracownicy Zespołu Szkół Katolickich, którzy poprowadzą również cześć zajęć jako praktycy zawodu. Podpisane porozumienia z Zespołem Szkół Katolickich, Aresztem Śledczym oraz Pomorską Komendą Ochotniczych Hufców Pracy pozwolą odbyć praktyki studentom każdej proponowanej specjalności.

Prowadzone    prace   dydaktyczne    pozwalają       na        rozwój indywidualnych talentów i  zainteresowań co przyświecało właśnie twórcom strategii: „Na potencjał całej społeczności i jakość panujących  w niej relacji składa się wartość jej poszczególnych członków, dlatego PSW  wspiera  i  promuje   indywidualny  rozwój  jednostki,  stwarzając  warunki  do wszechstronnej  realizacji  celów  oraz  pasji,   również   w  obszarach  wykraczających  poza techniczny profil uczelni”. Przygotowany program staje się tym  samym zgodny z ideą, która wypływa z poczucia odpowiedzialności uczelni wobec społeczeństwa, w którym i dla którego funkcjonuje. Dzięki  obranemu  kierunkowi  dydaktycznemu  następuje  intensyfikacja  współpracy wydziału z otoczeniem gospodarczym i biznesowym.

Staje się w ten sposób możliwe i realne dążenie do osiągnięcia modelu humboltowskiego, a także tworzenie  lokalnych platform integrujących naukę, technologię i praktykę. Jesteśmy przekonani, że prowadzone kierunki  studiów w zgodzie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji pozwolą w ostateczności na lepsze kreowanie postaw  społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Społeczeństwo to rozumiane jest nie tylko jako ogół  mieszkańców  regionu, ale także z jej swobodnym przepływem ludzi, myśli i idei – Polski, Europy i Świata.

Od 2006 roku uczelnia posiada i wykorzystuje na cele dydaktyczne dwa budynki o łącznej powierzchni ponad 4000 m2 na działce o powierzchni około 0,7 ha. Pierwszy z nich oddany do użytku w 2003 roku jest obiektem dwukondygnacyjnym o łącznej powierzchni około 2320 m2. Znajdują się w nim 3 sale wykładowe w tym jedna audytoryjna na 220 miejsc, pozostałe po 120 miejsc oraz 9 sal ćwiczeniowych każda posiadająca od 30 do 70 miejsc. Sale wyposażone są sprzęt audiowizualny, w tym w rzutniki pisma i projektory, aule (sale audytoryjne) dodatkowo wyposażone są w tablice interaktywne, magnetowidy i nagłośnienie. Uczelnia posiada również dwie kompletnie wyposażone sale komputerowe, każda z 10 stanowiskami komputerowymi zawierającymi pełne oprogramowanie wymagane programem studiów na kierunki ekonomia i logistyka. Ponadto na potrzeby studentów przygotowane są 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, znajdujące się w miejscu ogólnie dostępnym. Uczelnia przygotowana jest na przyjęcie osób niepełnosprawnych (winda, toalety). Oprócz sal dydaktycznych w budynku uczelni znajdują się pomieszczenia przeznaczone na zakłady , rektorat, dziekanat, pokój wykładowców itp. Budynek jest całodobowo chroniony i monitorowany. Cały budynek posiada przestronne hole i korytarze. Dla potrzeb studentów PSW przeznaczyła powierzchnię około 100 m2 na bufet dla studentów, w którym podaje się ciepłe i zimne posiłki zarówno dla studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Ponadto studenci dojeżdżający na zajęcia mają zapewnione miejsca parkingowe dla swoich samochodów /około 70 miejsc na parkingach własnych uczelni oraz kolejne 50 w najbliższym otoczeniu na przygotowanych parkingach miejskich/. Oprócz budynku głównego drugi budynek oddany do eksploatacji we wrześniu 2006 roku o powierzchni ponad 1500 m2 wykorzystywany jest przez studentów studiów zawodowych na wykłady prowadzone w dodatkowej auli oraz ćwiczenia w przygotowanych kolejnych 8 salach. W budynku tym przygotowana jest sala na prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego dla studentów studiów stacjonarnych. W Uczelni funkcjonuje biblioteka, która posiada kilka tysięcy woluminów z ekonomii, logistyki oraz nauk społecznych. Dla potrzeb studentów zostały podpisane także umowy o możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych Uniwersytetu Gdańskiego i Biblioteki Miejskiej, oraz Biblioteki Pedagogicznej Uczelnia prenumeruje wiele periodyków z dziedziny ekonomii, logistyki..