Stypendia

Ogólne zasady funkcjonowania pomocy materialnej dla studentów Pomorskiej Szkoły Wyższej określają:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. 2018, poz. 1668.)
 • Regulamin świadczeń dla studentów Pomorskiej Szkoły Wyższej, który obowiązuje od 01.10.2021

Regulamin

DOCHÓD

Wysokość miesięcznego dochodu netto przypadającego na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne nie może przekroczyć kwoty 1051,70 zł. Ostateczny próg dochodu netto na osobę uprawniający do uzyskania stypendium socjalnego w Pomorskiej Szkole Wyższej zostanie ustalony po napłynięciu wszystkich wniosków.

STYPENDIUM REKTORA

O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, który terminowo rozliczy rok akademicki 2021/2022 i złoży kompletnie uzupełniony indeks w dziekanacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2021 roku.
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest wyłącznie na wniosek złożony przez studenta - dotyczy to studentów wszystkich lat studiów.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów. Środki przeznaczone na stypendium Rektora dla najlepszych studentów stanowią nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia Rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi.

Średnia ocen liczona do stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest średnią arytmetyczną wszystkich (pozytywnych i negatywnych) ocen z egzaminów i zaliczeń kończących przedmiot. Średnia liczona jest do drugiego miejsca po przecinku, bez zaokrągleń.

O stypendium mogą starać się osoby ze średnią, co najmniej 4,70.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wniosek o przyznanie  stypendium wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2021r. Złożone w określonym terminie i rozpatrzone pozytywnie wnioski o stypendium będą realizowane od początku roku akademickiego lub semestru na jaki zostały przyznane   

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Pomorska Szkoła Wyższa

ul. Kościuszki 112/114

Starogard Gd.

pok. 04 ( Dziekanat)

Student studiujący równocześnie kilka kierunków może otrzymywać stypendia (...) tylko na jednym z nich, według własnego wyboru (...)

Dziekanat nie udziela informacji i nie wypełnia wniosków stypendialnych. Wszystkie informacje zawarte są na stronie internetowej- prosimy dokładnie czytać. To student zobowiązany jest złożyć poprawny wniosek wraz z wszystkimi załącznikami.

DOKUMENTY

Wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu w rodzinie studenta (wersja skrócona): plik

W sytuacjach, które nie zostały opisane w wykazie, należy zapoznać się z ww. Regulaminem
Studenci wnioskujący o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zobowiązani są dołączyć do wniosku kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał należy przedłożyć w celu uwierzytelnienia kopii przez pracownika dziekanatu)

Decyzją WKS, zaświadczenia dołączone do wniosku o przyznanie świadczeń socjalnych nie mogą być wystawione wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku

W przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentów (tj. np. wyrok sądu, akt zgonu, akt urodzenia, akt małżeństwa, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności), składając wniosek należy przedłożyć ich oryginały, niezbędne do potwierdzenia zgodności kopii przez pracownika Dziekanatu.

Decyzje w sprawie świadczeń socjalnych ogłoszone zostaną w listopadzie 2021 r.

Student może otrzymywać stypendium w formie przelewu na swoje konto. W tym celu zobowiązany jest do osobistego złożenia stosownego wniosku w dziekanacie Uczelni. 

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
 2. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego
 3. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora
 4. Wniosek o przyznanie zapomogi
 5. Oświadczenie student
 6. Oświadczenie dla członków rodziny
 7. Oświadczenie o otrzymywaniu alimentów
 8. Rozliczenie zryczałtowane
 9. Oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów
 10. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.
 11. Wniosek o uwzględnienie dochodu uzyskanego 
 12. Wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego
 13. Alimenty otrzymane
 14. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
 15. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy