Studia podyplomowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania zasobami ludzkimi i kierunków rozwoju dyscypliny, nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami ZZL oraz kształtowania relacji interpersonalnych. Studia trwają 2 semestry.

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Motywowanie i wynagradzanie pracowników
 • Ocenianie pracowników
 • Psychologia menedżera
 • Rekrutacja i selekcja
 • Elementy prawa pracy

Czas trwania studiów: 2 semestry
Liczba godzin: 180godzin
Praktyki: - godzin
Opłaty:
-0 zł wpisowe,
-1500 zł za semestr 

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

 • Zna problematykę współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, potrafi wskazać główne obszary zzl, ich teoretyczne podstawy i znaczenie praktyczne
 • Zna wybrane metody i narzędzia stosowane w planowaniu zatrudnienia, zarządzaniu karierą zawodową i rozwojem pracowników, zarządzaniu kompetencjami i wiedzą
 • Zna podstawy prawa pracy, potrafi wskazać normy prawne regulujące stosunki pracownik- pracodawca

w zakresie umiejętności:

 • Potrafi zastosować wiedzę z zakresu zarządzania kompetencjami w identyfikacji kompetencji pracowników i menedżerów
 • Potrafi zastosować wybrane metody i techniki zarzadzania oraz rozwiązywania problemów organizacyjnych
 • Umie skonstruować kwestionariusz oceny pracownika

w zakresie kompetencji społecznych:

 • Ma świadomość konieczności przestrzegania standardów etycznych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
 • Potrafi pracować w zespole zadaniowym zorientowanym na rozwiązywanie wybranych problemów z zakresu ZZL
 • Rozumie potrzeby pracowników w okresie adaptacji do wymagań środowiska pracy