Terapia pedagogiczna z z socjoterapią

Opis kierunku:

Studia mają na celu zdobycie kwalifikacji z zakresu terapii pedagogicznej do pracy w charakterze nauczyciela terapeuty. Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnej i grupowej terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego w oparciu o zasady pracy socjoterapeutycznej.

Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne chcących zdobyć kwalifikacje do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym przede wszystkim do: nauczycieli, pedagogów szkolnych, logopedów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek oświatowych.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe z zakresu Terapii pedagogicznej i socjoterapii mają charakter kwalifikacyjny. Absolwent uzyska kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej do pracy terapeutycznej w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w instytucjach edukacyjnych, tym samym uzyska tytuł terapeuty pedagogicznego.

Kwalifikacje uprawniają do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w przedszkolach i szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Absolwenci:
Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego oraz wiedzę z zakresu socjoterapii. Jest przygotowany do projektowania indywidualnych i grupowych programów terapeutycznych z elementami socjoterapii.