Studia podyplomowe

Finanse i rachunkowość

Celem studiów jest przekazanie wiedzy, opartej o praktyczne doświadczenia, wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego, dyrektora finansowego czy pracownika służb skarbowych. Ponadto, bogaty program zajęć pozwala na zdobycie wiedzy w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, profesjonalnego doradztwa finansowo-rachunkowego podmiotów gospodarczych, doradztwa podatkowego dla instytucji i osób fizycznych

Czytaj więcej...

Organizacja i zarządzanie oświatą

Opis kierunku:


Studia te mają na celu przygotowanie absolwentów kierunku do podejmowania czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową. Stanowią one kompendium wiedzy dla potencjalnego kandydata obejmującego stanowisko kierownicze - przekazują wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnej i twórczej realizacji procesu organizacji i zarządzania w nowej strukturze systemu edukacji.

 

Adresaci:

Studia te adresowane są do:

- nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub innej placówce oświatowej (kwalifikacje te są bowiem niezbędne do pełnienia funkcji dyrektora każdej placówki oświatowej w świetle obowiązujących przepisów),

- pracowników nadzoru pedagogicznego,

- pracowników organów prowadzących szkoły i osób zatrudnionych w administracji państwowej wszystkich szczebli,

- osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych doskonaleniem zawodowym w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową. Uzyskane kwalifikacje umożliwiają pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w oświacie.

Absolwenci:
Absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: rozpoznawania problemów współczesnej edukacji; zadań nadzoru pedagogicznego; prawa oświatowego; zarządzania jednostkami oświatowymi, ekonomicznych uwarunkowań działalności szkoły z elementami marketingu oraz podstaw komunikacji społecznej i negocjacji.

 

Podyplomowe Studia Pracowników Samorządu Terytorialnego

Studia Samorządu Terytorialnego przeznaczone są dla pracowników i kandydatów do pracy w administracji samorządowej oraz pracowników organizacji pozarządowych współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego. Celem studiów jest przekazania słuchaczom interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej, metod i technik zarządzania instytucją i zasobami ludzkimi, nadzoru nad placówkami oświatowymi oraz bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 200

Program studium:

 1. Prawne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego
 2. Postępowanie administracyjne
 3. Teoretyczne podstawy zarządzania
 4. Zarządzanie instytucjami publicznymi
 5. Komunikacja społeczna i interpersonalna
 6. Podstawy prawa oświatowego
 7. Nadzór pedagogiczny
 8. Polityka społeczna w Polsce
 9. Podstawy prawa pracy
 10. Komunikacja interpersonalna, mediacje i negocjacje
 11. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
 12. Środowisko lokalne
 13. Polityka społeczna UE
 14. Pozyskiwanie środków finansowych
 15. Prawo zagospodarowania przestrzennego
 16. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 17. Podstawy zarządzania kryzysowego
 18. Seminarium dyplomowe

Opłata:  1 100zł / semestr = 2 200 zł

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania zasobami ludzkimi i kierunków rozwoju dyscypliny, nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami ZZL oraz kształtowania relacji interpersonalnych. Studia trwają 2 semestry.

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Motywowanie i wynagradzanie pracowników
 • Ocenianie pracowników
 • Psychologia menedżera
 • Rekrutacja i selekcja
 • Elementy prawa pracy

Czas trwania studiów: 2 semestry
Liczba godzin: 180godzin
Praktyki: - godzin
Opłaty:
-0 zł wpisowe,
-1500 zł za semestr 

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

 • Zna problematykę współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, potrafi wskazać główne obszary zzl, ich teoretyczne podstawy i znaczenie praktyczne
 • Zna wybrane metody i narzędzia stosowane w planowaniu zatrudnienia, zarządzaniu karierą zawodową i rozwojem pracowników, zarządzaniu kompetencjami i wiedzą
 • Zna podstawy prawa pracy, potrafi wskazać normy prawne regulujące stosunki pracownik- pracodawca

w zakresie umiejętności:

 • Potrafi zastosować wiedzę z zakresu zarządzania kompetencjami w identyfikacji kompetencji pracowników i menedżerów
 • Potrafi zastosować wybrane metody i techniki zarzadzania oraz rozwiązywania problemów organizacyjnych
 • Umie skonstruować kwestionariusz oceny pracownika

w zakresie kompetencji społecznych:

 • Ma świadomość konieczności przestrzegania standardów etycznych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
 • Potrafi pracować w zespole zadaniowym zorientowanym na rozwiązywanie wybranych problemów z zakresu ZZL
 • Rozumie potrzeby pracowników w okresie adaptacji do wymagań środowiska pracy