Studia niestacjonranezaoczne

Pedagogika

 

Nowe niższe czesne pierwsze dwa semestry dla kierunku Pedagogika!!! 1650 zł za semestr I oraz 1650 za za II!

Studia na wskazanym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, psychologicznej jak również historyczno-filozoficznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

Kierunek Pedagogika daje szerokie możliwości na rynku pracy, dlatego naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie programów nauczania tak, aby w pełni przygotowywały naszych studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy lub awans na ścieżce zawodowej.

W naszej uczelni dbamy o współpracę z najbardziej cenionymi wykładowcami z wieloletnim stażem zawodowym, ale także szukamy praktyków i ludzi biznesu, którzy w ramach zajęć warsztatowych o charakterze aktywizującym przygotują studentów do późniejszego podejmowania odważnych decyzji zawodowych. Dla studentów każdego kierunku organizowane są spotkania z „ciekawymi ludźmi”, po to, aby: inspirować, motywować i poszerzać horyzonty myślowe.

Zajęcia odbywają się w przestronnych pomieszczeniach, w których dbamy o komfort i bezpieczeństwo podczas nauki.

Jeśli chcesz by Twoje wykształcenie stało się Twoją pasją, zapisz się już dziś!

Specjalności w ramach kierunku Pedagogika:

Specjalność – Opieka żłobkowa

Dzięki naszym studiom i ww. specjalności poznasz metody pracy z małym dzieckiem, nauczysz się jak odczytywać potrzeby najmłodszych. Studia obejmują również takie zagadnienia jak rozwój dziecka, stymulowanie jego rozwoju, a także wykorzystanie metody Montessori w pracy z dzieckiem.

Nasze studia przygotują Cię do pracy w żłobku, a także w klubach dziecięcych, jak i pozwolą na otworzenie własnej działalności w zakresie opieki nad małym dzieckiem.

Nauczymy Cię jak:

 • Diagnozować potrzeby najmłodszych,
 • Stworzyć dla nich bezpieczne oraz stymulujące do rozwoju otoczenie,
 • Pracować metodami edukacji sensorycznej, matematycznej oraz językowej.

Specjalność – Doradztwo zawodowe i personalne

Podejmując studia na tej specjalności, zostaniesz przygotowany do udzielania pomocy m.in.: młodzieży, nauczycielom i rodzicom, a także bezrobotnym i innym osobom poszukującym lub zmieniającym pracę; wykonywania diagnostycznych badań przydatności do określonego zawodu, wykorzystując w tym celu metody i techniki pomiaru pedagogicznego. Dodatkowo zdobędziesz wiedzę i kompetencje w zakresie udzielania pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychologicznych, a także łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia poprzez pomoc pracownikom w określeniu dalszej drogi zawodowej.

Nauczymy Cię jak:

 • Prowadzić doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • Efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi,
 • Stosować pomoc doradczą nastawioną na indywidualne podejście do klienta,
 • Działa rynek pracy oraz jakie są zasady jego funkcjonowania,
 • Projektować pracę dla osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy.

Specjalność – Tutoring i coaching w edukacji – NOWOŚĆ!

Ukończenie studiów na wskazanej specjalności przygotuje Cię do efektywnego prowadzenia coachingu i tutoringu zarówno w szkole, jak i w innych placówkach oświatowych. W toku studiów poruszane są zagadnienia pozwalające na nakierowanie osób indywidualnych oraz grup na optymalne i w pełni świadome wykorzystywanie swoich umiejętności i potencjału. Dodatkowo, po ukończeniu kształcenia, zdobędziesz kompetencje oraz niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia szkoleń i warsztatów indywidualnych, a także grupowych — umożliwiających odkrycie potencjału człowieka oraz precyzyjne wyznaczenie nowych, bądź zmodyfikowanych celów.

Nauczymy Cię jak:

 • Prawidłowo wykorzystywać narzędzia stosowane w coachingu i tutoringu,
 • Prowadzić sesje coachingu i tutoringu,
 • Odkrywać i odpowiednio wykorzystywać potencjał osób indywidualnych oraz grupy,
 • Doskonalić swoje umiejętności i poznać swoje zasoby i rezerwy.

Specjalność – Pedagogika małego dziecka – NOWOŚĆ!

Myślisz o pracy z dziećmi? Zastanawiasz się jakie są niezbędne elementy pozwalające na jej prawidłowe wykonywanie? Odpowiednie ukierunkowanie i diagnozowanie potrzeb małego dziecka od urodzenia oraz umiejętne dobranie strategii działań w pracy — to elementy kluczowe, które pozwalają na jego prawidłowy rozwój. Wybierając wskazaną specjalność studiów, nie tylko zdobędziesz niezbędną wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne, które pozwolą Ci na sprawne projektowanie zróżnicowanych i ciekawych zajęć edukacyjnych dla najmłodszych. W toku studiów poznasz również aspekty pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej oraz wychowawczej i nabędziesz kompetencje ich dostosowania zarówno do wieku dziecka, jak i rodzaju placówki. Dodatkowo, po ukończeniu kształcenia, będziesz przygotowany do współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

Nauczymy Cię jak:

 • Wykorzystywać elementy psychologii, socjologii i pedagogiki w pracy z dziećmi do 3 roku życia,
 • Pracować z dziećmi z różnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Dobierać odpowiednie metody pracy i materiały celem prowadzenia efektywnych zajęć edukacyjnych i wychowawczych,
 • Podejmować działania indywidualne i zespołowe.

Specjalność – Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z profilaktyką społeczną – NOWOŚĆ!

Marzysz o pracy z dziećmi i młodzieżą? Studia we wskazanej specjalności umożliwią Ci wykształcenie umiejętności wychowawczych, terapeutycznych i diagnostycznych, które są niezwykle cenne w pracy w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, opiekuńczych, wychowawczych i instytucjach pieczy zastępczej. Po ukończeniu studiów zostaniesz przygotowany do udzielania pomocy w nauce, będziesz wiedział jak ciekawie i kreatywnie organizować czas wolny wychowankom i rozwijać ich zainteresowania. Ponadto, po ukończeniu kierunku, nabędziesz kompetencje kluczowe do prowadzenia spotkań indywidualnych i grupowych oraz udzielania wsparcia i pomocy podopiecznym w trudnych sytuacjach.

Nauczymy Cię jak:

 • Odpowiednio sprawować nadzór nad realizacją zajęć podopiecznych,
 • Organizować różnorodne zajęcia m.in.: sportowe, rekreacyjne,
 • Współpracować z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi placówkami diagnostycznymi,
 • Udzielać pomocy w nauce oraz sprawach życiowych i rozwojowych wychowanków,
 • Prowadzić pedagogizację rodziców w ramach spotkań.

Specjalność – Pedagogika resocjalizacyjna – NOWOŚĆ!

Ukończenie studiów na wskazanej specjalności umożliwi Ci wykształcenie wielu cennych umiejętności zarówno teoretycznych, jak i praktycznych pozwalających w efekcie na podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych w przyszłej pracy zawodowej. Podczas nauki poznasz mechanizmy i tajniki funkcjonowania człowieka, zrozumiesz procesy wsparcia, opieki, wychowania i kształcenia oraz rozwiniesz własne kompetencje. Program kierunku zawiera elementy nie tylko pedagogiki, a także prawa, psychologii i socjologii — co w efekcie daje szerokie spektrum zatrudnienia i możliwość zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy. Po ukończeniu kształcenia będziesz mógł pracować m.in. w: instytucjach systemu oświaty (szkołach, ośrodkach młodzieżowych i wychowawczych), zakładach poprawczych, świetlicach socjoterapeutycznych i innych placówkach, które zajmują się pracą wychowawczą z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie.

Nauczymy Cię jak:

 • Dobierać odpowiednie metody w pracy w wychowankami,
 • Stosować dialog motywujący w resocjalizacji,
 • Identyfikować zakłócenia w procesie socjalizacji i wychowania dzieci i młodzieży,
 • Rozwijać własne kompetencje i potencjał.

Specjalność – Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne – NOWOŚĆ!

Praca terapeutyczna z rodziną wymaga profesjonalnego przygotowania, w taki sposób, aby umiejętnie pracować na wszystkich płaszczyznach: edukacyjnej, rodzinnej oraz społecznej. Dzięki wskazanej specjalności nabędziesz niezbędne kompetencje do udzielania oraz organizacja pomocy zarówno indywidualnej, jak i grupowej, a także zostaniesz przygotowany do realizacji zajęć edukacyjnych ukierunkowanych na ciągły rozwój. Dodatkowo, po ukończeniu nauki, nabędziesz umiejętności nawiązywania współpracy środowiskowej w różnorodnych sytuacjach rodzinnych, środowiskowych oraz zawodowych.

Nauczymy Cię jak:

 • Organizować pomoc indywidualną i grupową w różnorodnych placówkach,
 • Prowadzić konsultacje z poradnictwa rodzinnego,
 • Rozpoznawać występujące współcześnie problemy rodziny,
 • Dobierać odpowiednie ścieżki terapeutyczne.

Specjalność – Arteterapia/Choreoterapia/Muzykoterpia – NOWOŚĆ!

Studia stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie na wykorzystanie metod arteterapeutycznych w pracy z pacjentem. Ukończenie kierunku pozwoli Ci zdobyć specjalistyczną wiedzę z obszaru pedagogiki, psychologii i psychoterapii oraz nauk o sztuce — niezbędną na podejmowanie efektywnych działań w procesie terapii zaburzeń rozwoju człowieka i profilaktyki. Program kształcenia zawiera elementy choreoterapii, muzykoterapii i arteterapii, które przygotują Cię do organizacji zajęć z osobami przejawiającymi różnorodne dysfunkcje zarówno społeczne, jak i psychofizyczne. W toku kształcenia dowiesz się jak dostosować formę pracy do potrzeb uczestników oraz stosować działania ukierunkowane na rzecz profilaktyki i przywracania ludzkiego zdrowia.

Nauczymy Cię jak:

 • Rozwinąć kompetencje arteterapeutyczne,
 • Stosować różnorodne metody i techniki wspierające rozwój ruchowy, poznawczy,
 • Realizować i tworzyć własne koncepcje z wybranych obszarów terapii,
 • Pracować z grupą osób oraz indywidualnie.