Administracja II stopnia*

Administracja II stopień

 • profil praktyczny
 • studia drugiego stopnia (4 semestry)
 • tryb studiów: niestacjonarne
 • absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magister

Ścieżki rozwoju

 • administracja publiczna
 • administracja pomocy społecznej i ochrony zdrowia
 • mediacje w administracji

Cel studiów

 • nabycie praktycznej wiedzy w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
 • samodzielne zbieranie i analiza danych oraz właściwa interpretacja przepisów prawnych
 • posługiwanie się terminologią właściwą dla administracji publicznej
 • przygotowanie do podjęcia pracy w administracji publicznej

Studia adresowane są do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje w administracji publicznej - w urzędach wojewódzkich, miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i samorządach oraz do osób, które chcą zdobyć i pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania w administracji.

Skończ nasze studia i pracuj:

 • w urzędach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach UE
 • w policji, w służbach specjalnych
 • w firmach prywatnych i państwowych
 • w różnorodnych instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych.

Nasze studia kompleksowo przygotują Cię do pełnienia różnych funkcji w strukturach administracji samorządowej, państwowej i międzynarodowej, a także w działach administracji instytucji i podmiotów niepublicznych. Podczas zajęć otrzymasz wiedzę i wykształcisz umiejętności do aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, organizowania i kierowania zespołami, nauczysz się rozwiązywać problemy zawodowe dzięki umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy. Nasi nauczyciele akademiccy pokażą Tobie jak można łączyć treści teoretyczne ze specjalistyczną wiedzą. Dzięki zdobytej wiedzy masz szansę objąć stanowiska średniego i wyższego szczebla, masz szansę kierować zespołami ludzi, a także zarządzać całymi pionami administracyjnymi.

Dzięki kadrze dydaktycznej i naukowej o dorobku teoretycznym i praktycznym oraz współpracy z  pracodawcami wykształcimy absolwentów zgodnie z oczekiwaniami lokalnego, regionalnego i krajowego rynku pracy.

* kierunek w przygtowaniu