Ad


Specjalność przybliża organizację i zasady funkcjonowania organów i urzędów administracji centralnej oraz terenowej – rządowej i samorządowej. W ramach wykładanych przedmiotów prezentowane są m.in. formy aktywności administracji, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków jednostki, a także podstawowe zagadnienia zaliczane do sfery materialnego prawa administracyjnego, jak np. instytucje prawa budowlanego czy zasady funkcjonowania stowarzyszeń.

Czytaj więcej...

 

Nowe niższe czesne pierwsze dwa semestry dla kierunku Pedagogika!!! 1650 zł za semestr I oraz 1650 za za II!

Studia na wskazanym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, psychologicznej jak również historyczno-filozoficznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

Kierunek Pedagogika daje szerokie możliwości na rynku pracy, dlatego naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie programów nauczania tak, aby w pełni przygotowywały naszych studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy lub awans na ścieżce zawodowej.

W naszej uczelni dbamy o współpracę z najbardziej cenionymi wykładowcami z wieloletnim stażem zawodowym, ale także szukamy praktyków i ludzi biznesu, którzy w ramach zajęć warsztatowych o charakterze aktywizującym przygotują studentów do późniejszego podejmowania odważnych decyzji zawodowych. Dla studentów każdego kierunku organizowane są spotkania z „ciekawymi ludźmi”, po to, aby: inspirować, motywować i poszerzać horyzonty myślowe.

Zajęcia odbywają się w przestronnych pomieszczeniach, w których dbamy o komfort i bezpieczeństwo podczas nauki.

Jeśli chcesz by Twoje wykształcenie stało się Twoją pasją, zapisz się już dziś!

Specjalności w ramach kierunku Pedagogika:

Specjalność – Opieka żłobkowa

Dzięki naszym studiom i ww. specjalności poznasz metody pracy z małym dzieckiem, nauczysz się jak odczytywać potrzeby najmłodszych. Studia obejmują również takie zagadnienia jak rozwój dziecka, stymulowanie jego rozwoju, a także wykorzystanie metody Montessori w pracy z dzieckiem.

Nasze studia przygotują Cię do pracy w żłobku, a także w klubach dziecięcych, jak i pozwolą na otworzenie własnej działalności w zakresie opieki nad małym dzieckiem.

Nauczymy Cię jak:

 • Diagnozować potrzeby najmłodszych,
 • Stworzyć dla nich bezpieczne oraz stymulujące do rozwoju otoczenie,
 • Pracować metodami edukacji sensorycznej, matematycznej oraz językowej.

Specjalność – Doradztwo zawodowe i personalne

Podejmując studia na tej specjalności, zostaniesz przygotowany do udzielania pomocy m.in.: młodzieży, nauczycielom i rodzicom, a także bezrobotnym i innym osobom poszukującym lub zmieniającym pracę; wykonywania diagnostycznych badań przydatności do określonego zawodu, wykorzystując w tym celu metody i techniki pomiaru pedagogicznego. Dodatkowo zdobędziesz wiedzę i kompetencje w zakresie udzielania pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychologicznych, a także łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia poprzez pomoc pracownikom w określeniu dalszej drogi zawodowej.

Nauczymy Cię jak:

 • Prowadzić doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • Efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi,
 • Stosować pomoc doradczą nastawioną na indywidualne podejście do klienta,
 • Działa rynek pracy oraz jakie są zasady jego funkcjonowania,
 • Projektować pracę dla osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy.

Specjalność – Tutoring i coaching w edukacji – NOWOŚĆ!

Ukończenie studiów na wskazanej specjalności przygotuje Cię do efektywnego prowadzenia coachingu i tutoringu zarówno w szkole, jak i w innych placówkach oświatowych. W toku studiów poruszane są zagadnienia pozwalające na nakierowanie osób indywidualnych oraz grup na optymalne i w pełni świadome wykorzystywanie swoich umiejętności i potencjału. Dodatkowo, po ukończeniu kształcenia, zdobędziesz kompetencje oraz niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia szkoleń i warsztatów indywidualnych, a także grupowych — umożliwiających odkrycie potencjału człowieka oraz precyzyjne wyznaczenie nowych, bądź zmodyfikowanych celów.

Nauczymy Cię jak:

 • Prawidłowo wykorzystywać narzędzia stosowane w coachingu i tutoringu,
 • Prowadzić sesje coachingu i tutoringu,
 • Odkrywać i odpowiednio wykorzystywać potencjał osób indywidualnych oraz grupy,
 • Doskonalić swoje umiejętności i poznać swoje zasoby i rezerwy.

Specjalność – Pedagogika małego dziecka – NOWOŚĆ!

Myślisz o pracy z dziećmi? Zastanawiasz się jakie są niezbędne elementy pozwalające na jej prawidłowe wykonywanie? Odpowiednie ukierunkowanie i diagnozowanie potrzeb małego dziecka od urodzenia oraz umiejętne dobranie strategii działań w pracy — to elementy kluczowe, które pozwalają na jego prawidłowy rozwój. Wybierając wskazaną specjalność studiów, nie tylko zdobędziesz niezbędną wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne, które pozwolą Ci na sprawne projektowanie zróżnicowanych i ciekawych zajęć edukacyjnych dla najmłodszych. W toku studiów poznasz również aspekty pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej oraz wychowawczej i nabędziesz kompetencje ich dostosowania zarówno do wieku dziecka, jak i rodzaju placówki. Dodatkowo, po ukończeniu kształcenia, będziesz przygotowany do współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

Nauczymy Cię jak:

 • Wykorzystywać elementy psychologii, socjologii i pedagogiki w pracy z dziećmi do 3 roku życia,
 • Pracować z dziećmi z różnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Dobierać odpowiednie metody pracy i materiały celem prowadzenia efektywnych zajęć edukacyjnych i wychowawczych,
 • Podejmować działania indywidualne i zespołowe.

Specjalność – Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z profilaktyką społeczną – NOWOŚĆ!

Marzysz o pracy z dziećmi i młodzieżą? Studia we wskazanej specjalności umożliwią Ci wykształcenie umiejętności wychowawczych, terapeutycznych i diagnostycznych, które są niezwykle cenne w pracy w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, opiekuńczych, wychowawczych i instytucjach pieczy zastępczej. Po ukończeniu studiów zostaniesz przygotowany do udzielania pomocy w nauce, będziesz wiedział jak ciekawie i kreatywnie organizować czas wolny wychowankom i rozwijać ich zainteresowania. Ponadto, po ukończeniu kierunku, nabędziesz kompetencje kluczowe do prowadzenia spotkań indywidualnych i grupowych oraz udzielania wsparcia i pomocy podopiecznym w trudnych sytuacjach.

Nauczymy Cię jak:

 • Odpowiednio sprawować nadzór nad realizacją zajęć podopiecznych,
 • Organizować różnorodne zajęcia m.in.: sportowe, rekreacyjne,
 • Współpracować z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi placówkami diagnostycznymi,
 • Udzielać pomocy w nauce oraz sprawach życiowych i rozwojowych wychowanków,
 • Prowadzić pedagogizację rodziców w ramach spotkań.

Specjalność – Pedagogika resocjalizacyjna – NOWOŚĆ!

Ukończenie studiów na wskazanej specjalności umożliwi Ci wykształcenie wielu cennych umiejętności zarówno teoretycznych, jak i praktycznych pozwalających w efekcie na podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych w przyszłej pracy zawodowej. Podczas nauki poznasz mechanizmy i tajniki funkcjonowania człowieka, zrozumiesz procesy wsparcia, opieki, wychowania i kształcenia oraz rozwiniesz własne kompetencje. Program kierunku zawiera elementy nie tylko pedagogiki, a także prawa, psychologii i socjologii — co w efekcie daje szerokie spektrum zatrudnienia i możliwość zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy. Po ukończeniu kształcenia będziesz mógł pracować m.in. w: instytucjach systemu oświaty (szkołach, ośrodkach młodzieżowych i wychowawczych), zakładach poprawczych, świetlicach socjoterapeutycznych i innych placówkach, które zajmują się pracą wychowawczą z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie.

Nauczymy Cię jak:

 • Dobierać odpowiednie metody w pracy w wychowankami,
 • Stosować dialog motywujący w resocjalizacji,
 • Identyfikować zakłócenia w procesie socjalizacji i wychowania dzieci i młodzieży,
 • Rozwijać własne kompetencje i potencjał.

Specjalność – Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne – NOWOŚĆ!

Praca terapeutyczna z rodziną wymaga profesjonalnego przygotowania, w taki sposób, aby umiejętnie pracować na wszystkich płaszczyznach: edukacyjnej, rodzinnej oraz społecznej. Dzięki wskazanej specjalności nabędziesz niezbędne kompetencje do udzielania oraz organizacja pomocy zarówno indywidualnej, jak i grupowej, a także zostaniesz przygotowany do realizacji zajęć edukacyjnych ukierunkowanych na ciągły rozwój. Dodatkowo, po ukończeniu nauki, nabędziesz umiejętności nawiązywania współpracy środowiskowej w różnorodnych sytuacjach rodzinnych, środowiskowych oraz zawodowych.

Nauczymy Cię jak:

 • Organizować pomoc indywidualną i grupową w różnorodnych placówkach,
 • Prowadzić konsultacje z poradnictwa rodzinnego,
 • Rozpoznawać występujące współcześnie problemy rodziny,
 • Dobierać odpowiednie ścieżki terapeutyczne.

Specjalność – Arteterapia/Choreoterapia/Muzykoterpia – NOWOŚĆ!

Studia stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie na wykorzystanie metod arteterapeutycznych w pracy z pacjentem. Ukończenie kierunku pozwoli Ci zdobyć specjalistyczną wiedzę z obszaru pedagogiki, psychologii i psychoterapii oraz nauk o sztuce — niezbędną na podejmowanie efektywnych działań w procesie terapii zaburzeń rozwoju człowieka i profilaktyki. Program kształcenia zawiera elementy choreoterapii, muzykoterapii i arteterapii, które przygotują Cię do organizacji zajęć z osobami przejawiającymi różnorodne dysfunkcje zarówno społeczne, jak i psychofizyczne. W toku kształcenia dowiesz się jak dostosować formę pracy do potrzeb uczestników oraz stosować działania ukierunkowane na rzecz profilaktyki i przywracania ludzkiego zdrowia.

Nauczymy Cię jak:

 • Rozwinąć kompetencje arteterapeutyczne,
 • Stosować różnorodne metody i techniki wspierające rozwój ruchowy, poznawczy,
 • Realizować i tworzyć własne koncepcje z wybranych obszarów terapii,
 • Pracować z grupą osób oraz indywidualnie.