Erasmus policy statement

ERASMUS POLICY STATEMENT

 

International strategy 

 

Pomorska Szkoła Wyższa stawia sobie za cel podnoszenie swojej konkurencyjności poprzez poprawę jakości, atrakcyjności i dostępności oferty edukacyjnej oraz zwiększenie mobilności studentów i pracowników zarówno w zakresie mobilności edukacyjnej, jak i doskonalenia zawodowego, poprzez uczestnictwo w europejskich programach edukacyjnych oraz aktywizację działań partnerskich.

Zasadnicze cele Uczelni w zakresie strategii międzynarodowej to przede wszystkim:

‐  zwiększenie mobilności studentów, nauczycieli akademickich oraz kadry administracyjnej Uczelni w celu zdobywania i wymiany doświadczeń zarówno edukacyjnych, jak i zawodowych;

‐ podnoszenie poziomu kształcenia poprzez wymianę doświadczeń;

‐  poszerzanie oferty edukacyjnej dla studentów zagranicznych;

‐ poszerzenie i nawiązanie współpracy z uczelniami zagranicznymi kształcącymi na kierunkach zgodnych z profilami kształcenia Uczelni;

‐ intensyfikacja współpracy z partnerami zagranicznymi, prowadząca do oferowania wspólnych programów, prowadzenia międzynarodowych badań naukowych, mobilności studentów i kadry;

‐ umożliwienie studentom zdobywania kompetencji zawodowych w trakcie studiów poprzez europejskie praktyki i staże zawodowe.

Uczelnia dąży do rozwijania kontaktów z instytucjami partnerskimi z krajów członkowskich UE oraz państw spoza UE, które reprezentują dziedziny nauki zbliżone do oferty edukacyjnej Uczelni. Rozwój kontaktów powinien prowadzić do znacznego zwiększenia mobilności studentów i pracowników, do poprawy jakości kształcenia, długotrwałej współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie edukacyjnym i badawczym, do poprawy innowacyjności i wymiany dobrych praktyk. W odniesieniu do studentów, nauczycieli i pracowników administracyjnych prowadzi to do podniesienia ich umiejętności i kompetencji zawodowych, społecznych i międzykulturowych. Planowane jest poszerzanie współpracy przede wszystkim z instytucjami szkolnictwa wyższego, ośrodkami naukowo-badawczymi, a także organizacjami zawodowymi i przedsiębiorstwami (w przypadku staży dla studentów) z państw członkowskich UE i krajów spoza UE. Obecnie Uczelnia posiada umowy z uczelniami partnerskimi z Czech oraz z Holandii w zakresie współpracy międzynarodowej.

Uczelnia planuje sukcesywnie zwiększać mobilność studentów, angażować się w nowe projekty z obecnymi i przyszłymi partnerami dążąc jednocześnie do osiągnięcia kształcenia na wysokim międzynarodowym poziomie. Poprzez stały rozwój i doskonalenie oferty edukacyjnej dąży zwiększenia liczby studentów nie tylko z kraju, ale z innych krajów. Obecna polityka Uczelni w tym zakresie skupia się na opracowaniu programów studiów prowadzonych w języku angielskim i/lub niemieckim na europejskim poziomie. Umożliwi to dostęp do oferty edukacyjnej studentom nie mówiącym w języku polskim, co wpłynie na wzrost liczby studentów przyjeżdżających do Uczelni w ramach wymiany.

Nauczyciele oraz pracownicy administracyjni zachęcani są do zdobywania doświadczeń w prowadzeniu zajęć poza granicami Polski oraz doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W ramach wymiany kadry akademickiej nauczyciele mogą realizować wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych, biorąc udział w warsztatach, wymianie doświadczeń, doskonalenie metod nauczania itp. Ważny aspekt współpracy międzynarodowej stanowią wykłady gościnne nauczycieli oraz przedstawicieli innych instytucji partnerskich prowadzone w językach obcych. Natomiast wymiana kadry administracyjnej to przede wszystkim udział w szkoleniach, co prowadzi do doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz wymiany doświadczeń z pracownikami uczelni partnerskich. Pracownicy Uczelni będą mogli brać udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów: instytucji lub uczelni do współpracy w obszarze mobilności.

 

Zadania, jakie stawia sobie Uczelnia w zakresie poprawy jakości wymiany akademickiej to przede wszystkim stałe uatrakcyjnianie programów studiów w celu pozyskania studentów zagranicznych, doskonalenie stosowanych procedur, zachęcanie nauczycieli akademickich do podejmowania międzynarodowej współpracy akademickiej i dydaktycznej.

Władze Uczelni wspierają mobilność studentów w zakresie zdobywania umiejętności i doświadczenia zawodowego poprzez odbywanie praktyk studenckich w międzynarodowym środowisku. Studenci zachęcani są do uczestniczenia w stażach w przedsiębiorstwach i organizacjach w innych krajach.

Podstawowym dążeniem Uczelni jest zwiększenie poziomu mobilności europejskiej w ramach programów skierowanych do studentów, wykładowców i kadry administracyjnej poprzez zwiększenie dostępu do informacji, doradztwo, przygotowanie językowe i kulturowe. Studenci i kadra uczestnicząca w projektach wspomagających europejską mobilność mogą liczyć na profesjonalną pomoc merytoryczną oraz opiekę mentora i pomoc na każdym etapie wyjazdu i pobytu.

Karta erasmus+ w pliku

 

Pomeranian College aims to improve its competitiveness by improving the quality, attractiveness and accessibility of educational offer and increase of the students and staff mobility, both in terms of educational mobility and professional development, through participation in European educational programmes as well as mobilisation of partnerships.

The main objectives of the College’s international strategy are:

‐          Increase of the mobility of students, teachers and administrative staff leading to acquisition and  exchange of experiences, both educational and professional;

‐          Raising the level of education through the exchange of experiences;

‐          Expanding the educational offer for international students;

‐          Expanding and establishing cooperation with foreign universities which educate in the fields of education consistent with the profiles of the College;

‐          Intensification of cooperation with international partners, which results in joint programmes, international research, an increase in students and staff mobility;

‐          To enable students to gain professional skills during their studies by means of European traineeships and work placements mobility.

The College aims to develop contacts with partner institutions from other EU member states and non-EU countries, which represent similar educational and research areas. The development of relations should lead to a significant increase in students and staff mobility, to an increase in quality of education, long-term cooperation between institutions in the field of education and research, to innovation and exchange of methodologies and good practices. It should help students, teachers, administrative staff to increase their professional, social and intercultural skills and employability. This is to be achieved by means of strategic partnership mainly with higher education institutions, university faculties and departments, research centers, as well as regional authorities, professional associations and enterprises (in case of traineeships and work placements for students) of the EU and non-EU countries. The College has currently agreements with partner universities in the Czech Republic and the Netherlands in the field of international cooperation.

The College plans to constantly increase the mobility of students, engage in new projects with existing and future partners while aiming at providing education at the highest international level. Through continuous development and improvement of educational offer the College seeks to increase the number of not only local students but international students as well. The current policy of the College in this area focuses on the development of study programmes taught in English and German at the European level. This will give access to the educational offer for students not speaking Polish, which will lead to an increase in the number of international incoming students.

Teachers and administrative staff are encouraged to gain experience in conducting activities outside the country and improve their professional skills and qualifications. Within the academic staff exchange, teachers visit foreign partner universities in order to give lectures or participate in training sessions, including workshops, exchange of experiences, improvement of teaching methods, etc. Also guest lectures for the College’s students given by teachers and representatives of partner institutions conducted in foreign languages constitute an important aspect of international cooperation. The administrative staff mobility consists mainly in training sessions, leading to the improvement of professional skills and qualifications, also by means of experiences exchange with staff of partner institutions. The College’s staff will be able to participate in the preparatory visits, aimed at acquisition of new international partners: institutions to cooperate in the area of ​​mobility.

The tasks the College wants to accomplish in order to improve the quality of academic mobility are mainly: constant work on study programmes attractive to international students, improvement of the procedures applied, and encouraging teachers to undertake international academic cooperation in research and teaching.

The College’s authorities support the mobility of students leading to professional skills and experience acquisition through traineeship and work placements in an international environment. Students are encouraged to participate in traineeship in companies and organisations in other countries.

The fundamental objective of the College is to increase the European mobility within the programmes directed to students, academic teachers and administrative staff by increasing access to information, counselling, language and cultural preparations. Students and staff participating in projects supporting mobility across Europe can get professional help and mentorship as well as assistance at every stage of the exchange.

 

 

Strategy for the organisation and implementation of international (EU and non-EU) cooperation projects in teaching and training  

Z chwilą przystąpienia do Programu, Pomorska Szkoła Wyższa rozszerzy strategię organizacji i realizacji międzynarodowych (UE i spoza UE) projektów współpracy w dziedzinie nauczania i szkolenia w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach Programu. Celem Uczelni jest rozwój i intensyfikacja aktualnych umów partnerskich, pozyskanie nowych partnerów, polepszenie jakości mobilności i jej dostępności dla wszystkich studentów i pracowników Szkoły. Uczelnia planuje dalszą promocję działalności międzynarodowej oraz powiększenie współpracy międzynarodowej w ramach sieci instytucji i wymianę dobrych praktyk między obecnymi i przyszłymi partnerami. Ponadto, dąży do wprowadzenia skutecznych procedur, które ułatwią i skoordynują aplikację wniosków do projektów międzynarodowych w zakresie nauczania i szkolenia kadry, jak także poprawią kwestię finansowania badań i zarządzania projektami. Udział w międzynarodowych projektach wpływa na lepszą jakość nauczania i sprawniejsze zarządzanie w Uczelni. Zdobyte doświadczenie i wiedza wykorzystywane są w pracach nad programami studiów, nad ich jakością i dostosowaniem do wymogów rynku pracy, co zwiększa możliwości zatrudnienia absolwentów. Strategia Uczelni w odniesieniu do zarządzania zasobami ludzkimi kładzie nacisk nie tylko osiągnięcia badawcze i dydaktyczne kadry akademickiej, ale także na umiejętności pedagogiczne, co jest brane pod uwagę w przypadku rekrutacji i oceny nauczycieli. Aspekty wymienione powyżej stanowią tematy potencjalnych międzynarodowych projektów.

 

Upon accession to the Programme, Pomeranian College broadens the strategy for the organisation and implementation of international (EU and non-EU) cooperation projects in teaching and training in relation to projects implemented under the Programme. The College’s objective is to develop current inter-institutional partnerships, to acquire new partners, focus on the quality of mobility and accessibility of mobility for all students and staff. The College plans to further promote internationalisation and enhance possibilities for networking and good practices among its current and future partners. It aims at implementing effective procedures which will facilitate and coordinate planning and submitting applications for international projects in teaching and training as well as improve research funding and project management. Participating in international cooperation projects provides tools for quality assurance and better management. It fosters improvements of the study programmes, with regard to their quality and labour market relevance, which increases the employability of graduates. The College’s strategy in relation to human resources management emphasizes not only teaching and research achievements of its academic staff but also their personal and pedagogical skills when recruiting and evaluating the teachers. The aspects mentioned above are topics for potential international projects.

 

The expected impact of participation in the Programme on the modernisation of Pomeranian College 

Pomorska Szkoła Wyższa spodziewa się, że udział w programie będzie miał znaczący wpływ na jej modernizację, przede wszystkim w zakresie podwyższenia poziomu kształcenia, poprawy jakości i znaczenia szkolnictwa wyższego, wzmocnienia jakości poprzez mobilność i współpracę międzynarodową, połączenia szkolnictwa wyższego, badań i biznesu dla doskonałości i rozwoju regionalnego oraz poprawy zarządzania i finansowania. Celem Uczelni jest przyciągnięcie większej liczby różnorodnych studentów (w tym z grup słabiej reprezentowanych) poprzez wdrożenie efektywniejszego poradnictwa i doradztwa dla studentów, poprawę mobilności studentów i pracowników, zwiększanie udziału w projektach międzynarodowych, dalsze prace nad programami studiów itp. Uczelnia udostępnia szczegółowe informacje na temat swojej oferty edukacyjnej, informacje o dostępnych wymianach międzynarodowych, o nowych możliwościach prowadzenia badań naukowych wraz z zachętami dla pracowników do udziału w nich i do inicjowania nowych projektów. Uczelnia dostosowuje swoje programy nauczania do obecnych i przyszłych potrzeb rynku pracy, wyposażając w ten sposób absolwentów w wiedzę i kompetencje niezbędne do skutecznego konkurowania na współczesnym rynku. Oznacza to angażowanie pracodawców i instytucje rynku pracy w doskonalenie programów studiów, uwzględnianie potrzeb rynku, wspieranie mobilności kadry i wykorzystywanie ich praktycznego doświadczenia w prowadzonych kursach, rozwijanie aktywnej współpracy między Uczelnią a jej partnerami międzynarodowymi, tzn. szkołami wyższymi, przedsiębiorstwami, organizacjami zawodowymi. Pomorska Szkoła Wyższa poszerza swoje metody nauczania poprzez wprowadzanie kursów on-line (e-learning). Promuje mobilność wśród studentów i pracowników, która wpłynie na zwiększenie ich kompetencji zawodowych, społecznych, międzykulturowych oraz poprawi szanse na zatrudnienie. Uczelnia gwarantuje pełną uznawalność osiągnięć uzyskanych przez studenta w zagranicznych instytucjach partnerskich, poprzez stosowanie systemu ECTS i wydawanie stosownych dokumentów (transcipt of record/suplement do dyplomu). Uczestnicząc w Programie zwiększa dostęp do edukacji i współpracy międzynarodowej dla studentów, naukowców i nauczycieli z innych krajów, w tym spoza UE. Pomorska Szkoła Wyższa chce zapewnić ścisłe związki między edukacją, badaniami naukowymi i biznesem poprzez rozpoczęcie współpracy i partnerstwa z instytucjami naukowymi, organizacjami badawczymi i przedsiębiorstwami, wykorzystanie wyników badań i innowacyjnych praktyk w swojej ofercie edukacyjnej oraz wspieranie otwartej wymiany wiedzy, pracowników i ekspertyz. Program usprawnia zarządzanie i finansowanie, głównie w odniesieniu do mobilności i współpracy międzynarodowej (staranne planowanie wydatków, wprowadzenie systemu motywacyjnego dla pracowników, w tym uzależnienie finansowania od wyniku, wdrożenie sprawniejszych procedur oceny jakości programów studiów). Zmodernizuje zarządzanie zasobami ludzkimi uznając mobilność za istotny element oceny pracowników.

 

 

Pomeranian College expects its participation in the Programme to have a significant impact on its modernisation, mainly regarding an increase in attainment levels to provide the graduates and researchers Europe needs, improvement of the quality and relevance of higher education, strengthening of quality through mobility and cross-border cooperation, linking higher education, research and business for excellence and regional development, and improvement of governance and funding. The aim of the College is to attract a broader range of recruits (including the underrepresented groups) by implementing more effective guidance and counselling to students, increasing students and staff mobility, increasing participation in international projects, improvement and adjustment of study programmes, etc. The College provides transparent information on educational offer, on possible international exchanges as well as on new opportunities for research with incentives for staff to participate and initiate new research projects. The College adjusts its study programmes to current and emerging labour market demands in order to equip graduates with knowledge and core transferable competences they need to succeed on a highly competitive market. It means involving employers and labour market Colleges in study programmes design, recognising employment needs, supporting staff exchanges and including their practical experience in courses, developing active cooperation between the College and its international partners, e.g. other higher education institutions, enterprises, professional organisations. The College broadens its study modes by implementing on-line courses (e-learning). The mobility helps individuals to increase their professional, social and intercultural skills and employability so the College promotes students and staff mobility. The College guarantees a full recognition of credits gained by students in foreign partner institutions through effective quality assurance, comparable and consistent use of ECTS and the diploma supplement. It improves access to education and international cooperation for students, researchers and teachers from other countries, including non-EU countries. The College wants to ensure close, effective links between education, research and business by starting new cooperation and partnership with education institutions, research organisations and business, integrating research results and innovative practice into the educational offer and fostering an open exchange of knowledge, staff and expertise. The Programme improves governance and funding. It will encourage careful targeting of spending, also concerning the mobility, better identification of the educational and research costs, link funding with performance, implementing better procedures for evaluation of quality of the study programmes. It will modernise the human resource management making mobility a significant element of staff evaluation.

The official Erasmus Charter