Erasmus

Erasmus jest jednym z komponentów programu Unii Europejskiej - "Uczenie się przez całe życie", obejmuje wyjazdy na studia, na praktyki oraz wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej uczelni.

 

Erasmus jest programem dla szkolnictwa wyższego, skierowanym przede wszystkim do uczelni, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.

Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus:

 • 27 krajów Unii Europejskiej,
 • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
 • kraj kandydujący: Turcja

Do udziału w programie Erasmus uprawnia szkoły wyższe Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu, który umożliwia uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania. Karta nadawana jest najczęściej na okres wieloletni.

Pierwszym krokiem do realizacji wymiany akademickiej (studia oraz wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej) jest podpisanie zobacz umowy bilateralnej pomiędzy instytucjami partnerskimi. Za jej przygotowanie odpowiedzialny jest koordynator wydziałowy/instytutowy.

 

System ECTS (European Credit Transfer System)
-obecnie: European Credit Transfer and Accumulation System - powstał z inicjatywy Unii Europejskiej w celu ułatwienia współpracy w ramach programu ERASMUS między instytucjami szkolnictwa wyższego krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów-członków EFTA. Obecnie ERASMUS stanowi komponent programu LLP, w którym biorą również udział uczelnie z krajów stowarzyszonych z Unią Europejską.

Głównym elementem współpracy uczelni wyższych jest wymiana studentów, której szybki rozwój spowodował konieczność stworzenia wspólnych zasad i jednolitych procedur regulujących uznawanie okresów studiów zrealizowanych poza uczelnią macierzystą.

System ECTS opiera się na szeroko rozumianej elastyczności oraz na wzajemnym zaufaniu o dobrej jakości kształcenia oferowanego przez instytucje uczestniczące w systemie.

Pełne uznawanie studiów jest niezbędnym warunkiem wyjazdów studentów w ramach Programu Erasmus LLP i oznacza, że okres studiów odbytych za granicą (w tym egzaminy i inne formy oceny) zastępuje porównywalny okres studiów zrealizowany w uczelni macierzystej (w tym egzaminy i inne formy oceny), niezależnie od różnic programowych występujących pomiędzy uczelnią przyjmującą studenta a uczelnią macierzystą.

ECTS wzmacnia współpracę instytucji szkolnictwa wyższego poprzez:

 • ułatwianie dostępu do informacji o programach nauczania,
 • wypracowanie wspólnych procedur dla uznania okresu studiów zrealizowanych w uczelni zagranicznej.

Kluczową rolę w systemie ECTS pełnią trzy dokumenty:

 • Pakiet informacyjny (Information Package) zawierający ogólne informacje na temat uczelni przyjmującej oraz szczegółowy opis programu studiów i dostępnych zajęć. Opis ten dotyczy przede wszystkim formuły zajęć, ich problematyki, wymagań wstępnych, zakresu, sposobu oceny i wartości punktowej.
 • Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) - rodzaj kontraktu pomiędzy studentem, a współpracującymi uczelniami (wysyłającą i przyjmującą). Porozumienie to musi zostać podpisane przez wszystkie strony przed wyjazdem studenta za granicę. Student zobowiązuje się w tym dokumencie do zrealizowania określonego programu zajęć wybranego z oferty uczelni przyjmującej. Zatwierdzając porozumienie uczelnia przyjmująca zobowiązuje się zapewnić studentowi udział w wymienionych tamże zajęciach, zaś uczelnia wysyłająca potwierdza wolę uznania zaliczonych przedmiotów według uzgodnionej punktacji i skali ocen ECTS.
 • Wykaz zaliczeń (Transcript of Records) opisujący osiągnięcia studenta w nauce w sposób łatwy do "przełożenia" z systemu zaliczeń obowiązującego w jednej uczelni na system funkcjonujący w innej uczelni. W wykazie wymienione są wszystkie studiowane przedmioty, ilość zdobytych punktów oraz uzyskane oceny, przyznawane według skali ocen danej uczelni i według skali ocen ECTS.

 

Zasady wprowadzenia systemu ECTS

Podstawowe założenia i elementy systemu ECTS obejmują:

 • powołanie uczelnianego koordynatora ECTS-u oraz wydziałowych koordynatorów ECTS-u,
 • przyporządkowanie punktów wszystkim nauczanym przedmiotom i wszystkim formom zajęć, które stanowią integralną część programu studiów,
 • przygotowanie pakietu informacyjnego o uczelni, programach studiów i przedmiotach,
 • stosowanie odpowiednich dokumentów (formularz aplikacyjny studenta, porozumienie o programie zajęć, wykaz zaliczeń).

System punktacji ECTS

System punktacji ECTS umożliwia pomiar i porównanie wyników osiągniętych przez studenta, a także umożliwia przeniesienie tych wyników pomiędzy uczelniami. Pozwala w sposób prosty i przejrzysty określić zasady odbywania studiów za granicą i wymagania konieczne do ich zaliczenia.

Punkty ECTS, które są przyporządkowane poszczególnym przedmiotom (wykłady, ćwiczenia, laboratoria itp., a także praca własna w domu czy w bibliotece), określają nakład pracy studenta, jaki musi on ponieść, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu w stosunku do nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia semestru. Nakładowi pracy wymaganemu do zaliczenia roku studiów przyporządkowano (umownie) 60 punktów kredytowych i odpowiednio 30 punktów dla semestru oraz 20 punktów dla trymestru.

Punkty ECTS określają względny nakład pracy studenta konieczny do zaliczenia danego przedmiotu. Uzyskanie przez studenta odpowiedniej ilości punktów kredytowych daje podstawę do zaliczenia semestru (roku) studiów. System punktów kredytowych nie eliminuje stopni; do oceny poziomu wiedzy studenta stosowane są stopnie.

Instytucje stosujące punkty kredytowe mają swobodę w przydzielaniu ich poszczególnym przedmiotom z danego semestru (roku) studiów. Praktyki zawodowe oraz przedmioty do wyboru są punktowane, jeśli stanowią integralną część danych studiów. Punkty kredytowe przyznawane są dopiero po zaliczeniu przedmiotu w formie wymaganej regulaminem studiów.

Studenci w systemie ECTS

Studenci odbywają studia w gościnnej uczelni na podstawie wcześniejszego porozumienia (Learning Agreement). Porozumienie między macierzystą a goszczącą uczelnią powinno określić okres pobytu oraz listę przedmiotów realizowanych w tym czasie przez studenta. Za zaliczone pomyślnie przedmioty student otrzymuje stopnie oraz odpowiednią ilość punktów kredytowych (z góry ustaloną i taką samą dla wszystkich studentów, którzy ten przedmiot zaliczyli). Studenci nie otrzymują punktów ECTS za samo uczestniczenie w zajęciach - muszą oni uzyskać zaliczenie zgodnie z kryteriami oceny obowiązującymi w uczelni zagranicznej. Istnieją różne formy oceny pracy studenta: egzaminy pisemne lub ustne, aktywność na zajęciach, prezentacje, wspólne projekty.

Po powrocie do macierzystej uczelni zaliczone przedmioty i uzyskane za nie oceny będą w pełni uznane i wpisane do rejestru (indeksu) studenta a student kontynuuje naukę na kolejnym roku akademickim bez konieczności powtarzania semestru bądź przedmiotów, w których nie uczestniczył będąc w uczelni zagranicznej. W wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, że egzaminy (przedmioty) z uczelni zagranicznej nie mogą zastąpić egzaminów (przedmiotów) w uczelni macierzystej. W takich przypadkach uczelnia macierzysta musi zobowiązać się, że przedmiot zagraniczny będzie uwzględniony w maksymalnym zakresie, na przykład poprzez częściowe zwolnienie z egzaminów w uczelni macierzystej.

Studenci mogą uczestniczyć w wymianie, jeśli spełniają warunki uzgodnione przez uczelnie partnerskie. Okres wymiany powinien wynosić od trzech miesięcy do jednego roku.

Jeśli student zdecyduje się pozostać w uczelni goszczącej w celu uzyskania dyplomu lub wybierze uczelnie trzecią, to będzie zobowiązany dostosować swój program studiów do wymogów (prawnych oraz instytucjonalnych) stawianych w uczelni macierzystej oraz uczelni goszczącej. Uczelnie same decydują, czy rozwiązania takie są możliwe oraz jakie warunki muszą być spełnione aby student mógł uzyskać dyplom lub zarejestrować zaliczone punkty. Przydaje się tu zwłaszcza wykaz zaliczeń, który pozwala prześledzić historię nauki studenta, co z kolei pozwala zainteresowanej uczelni na podjęcie odpowiedniej decyzji.

W każdej z powyżej wymienionych sytuacji student będzie musiał spełnić prawne i akademickie wymagania obowiązujące w danym kraju oraz w uczelni, w której zamierza uzyskać dyplom.

ECTS oferuje studentowi:

 • gwarancję uznania okresu studiów zrealizowanych za granicą,
 • możliwość uczestnictwa w regularnych zajęciach wśród "lokalnych" studentów i zdobywanie nowych doświadczeń,
 • kontynuację studiów za granicą.

Skala ocen ECTS

Skala ocen ECTS, (ECTS grading scale), to pomocnicza skala ocen przyjęta w Europejskim Systemie Transferu Punktów, która ułatwia przekładanie ocen uzyskanych przez studenta w jednej uczelni (tzn. według skali ocen obowiązującej w tej uczelni) na skalę ocen innej uczelni. Nie zastępuje ona ocen przyznanych przez daną uczelnię według jej własnego systemu, a jedynie daje dodatkowe informacje na temat pracy studenta. Uczelnie same decydują o tym, jak stosować skalę ocen ECTS w odniesieniu do ich własnego systemu.

 

Skala ocen stosowana na PSW

Pomorska Szkoła Wyższa

ECTS

Definicja przyjęta w programach UE

 

5.0 bardzo dobry

A

wybitne osiągnięcia – wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów

4.5 dobry plus

B

powyżej średniego standardu – z pewnymi błędami

4.0 dobry

C

generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami

3.5 dostateczny plus

D

zadowalający, ale ze znaczącymi brakami

3.0 dostateczny

E

praca spełnia minimalne kryteria

2.0 niedostateczny

F

praca nie spełnia minimalnych kryteriów – punkty będzie można przyznać, gdy student powtórzy całość materiału

Koordynatorzy ECTS

Każda uczelnia zamierzająca wprowadzić ECTS powołuje zarówno uczelnianego koordynatora ECTS jak i wydziałowych koordynatorów ECTS. Do ich zadań należy koordynacja spraw administracyjnych i dydaktycznych związanych z realizacją ECTS oraz udzielaniem wskazówek studentom zainteresowanym wyjazdami zagranicznymi. Uczelnia sama decyduje o tym, jak podzielić zadania pomiędzy koordynatorów ECTS i pracowników zajmujących się współpracą z zagranicą.

Najważniejszym zadaniem koordynatora instytucjonalnego jest promowanie systemu ECTS i stworzenie podstaw do właściwej realizacji zasad i mechanizmów tego systemu.

Inne zadania koordynatora uczelnianego:

 • udzielanie studentom informacji o systemie ECTS oraz o uczelniach partnerskich i ich programach,
 • pomoc studentowi w wyborze przedmiotów realizowanych w uczelni zagranicznej
 • kontakty z instytucjami zagranicznymi oraz koordynowanie działań związanych z przygotowywaniem i przekazywaniem pakietów informacyjnych o uczelni.

Koordynator wydziałowy pełni funkcję "osoby kontaktowej" dla studentów i nauczycieli akademickich i zajmuje się większością spraw dydaktycznych związanych z realizacją ECTS.

 Zadania koordynatora wydziałowego:

 • pomoc studentowi w wyborze przedmiotów realizowanych w uczelni zagranicznej,
 • zatwierdzenie programu studiów przed wyjazdem studenta,
 • uznanie wyników studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej i pomoc studentom przyjeżdżającym z zagranicy we włączeniu się w życie uczelni,
 • rozpowszechnienie informacji o systemie ECTS wśród pracowników wydziału oraz o zasadach przyporządkowania punktów ECTS przedmiotom nauczanym na wydziale.

 

The College applies ECTS system to guarantee the quality of mobility activities and transparency of recognition procedures. In ECTS, 60 credits are attached to the workload of a full academic year, with associated learning outcomes; 30 ECTS credits are given for a semester. The College accepts a transcript of records (in case of traineeships, a transcript of traineeship) issued by a receiving institution indicating all activities and courses satisfactorily completed by a student, a number of ECTS credits earned for each course, grades achieved etc. All credits a student earns during the mobility period are originally agreed in the Learning Agreement and recognised by the home institution. The College issues a Diploma Supplement which includes student achievements earned during their study at the College and abroad to accompany every degree successfully completed by a student.