Studia stacjonarnedzienne

Turystyka i rekreacja

Studia mają na celu przygotować absolwentów do zajmowania stanowisk w jednostkach obsługi ruchu turystycznego, do pracy w hotelach, domach wypoczynkowych i ośrodkach wczasowych oraz do prowadzenia działalności agroturystycznej. Tematy, które będą przedmiotem wykładów i ćwiczeń, mają zapewnić przyszłym absolwentom samodzielność w zakresie identyfikacji problemów i sposobów ich rozwiązywania w wybranej specjalności w szczególności dotyczących organizowania, promocji i obsługi imprez turystycznych oraz penetrowania rynków turystycznych z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu i znajomości języków obcych.

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa turystycznego i tworzenie nowych jakości produktów na być również ważnym elementem przygotowania absolwenta. Absolwent zaznajomiony będzie z biologicznymi i społecznymi podstawami spędzania wolnego czasu, jak również z zagadnieniami prawnymi oraz zasadami organizacji i zarządzania w zakresie turystyki. Absolwenci wyposażeni zostaną także w umiejętności związane z prowadzeniem imprez turystycznych

 

Specjalności:

Zarządzanie w Hotelarstwie i Agroturystyce


Absolwent specjalności „Zarządzanie w Hotelarstwie i Agroturystyki” uzyska w trakcie prowadzonych wykładów i ćwiczeń wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie takich obszarów jak:

 • prawno-finansowe uwarunkowania prowadzenia działalności przedsiębiorstwa turystycznego w świetle przepisów prawno-administracyjnych Polski i Unii Europejskiej;
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa turystycznego;
 • wspieranie rozwoju turystyki z funduszy strukturalnych UE, określenie roli turystyki w europejskiej polityce regionalno-strukturalnej, zakładanie i finansowanie rozwoju mikroprzedsiębiorstwa turystycznego;
 • zarządzanie różnymi formami przedsiębiorstw turystycznych i jakością usłu turystycznych;
 • organizacja funkcji marketingowej w przedsiębiorstwie turystycznym – planowanie działań marketingowych, kreowanie nowych produktów turystycznych, ustalanie polityki cenowej, doskonalenie kanałów sprzedaży ofert turystycznych, prowadzenie polityki promocji;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym – pozyskiwanie pracowników i ich motywowanie, kierowanie zespołem ludzkim;
 • techniki negocjacyjne – rodzaje i style negocjacji, komunikacja w negocjacjach.

Uzyskanie tego zakresu wiedzy będzie przydatne w prowadzeniu własnej działalności turystycznej, podjęciu pracy na stanowisku menadżera w różnych rodzajach przedsiębiorstw turystycznych, a także pracy w instytucjach związanych z turystyką na różnych szczeblach regionalnych.

 

Obsługa ruchu turystycznego


Absolwent tej specjalności nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności z zakresu:

 • kompleksowej wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi ruchu turystycznego;
 • planowania i organizowania imprez turystycznych;
 • działań marketingowych, w tym reklamy, kalkulacji cen, tworzenia atrakcyjnej oferty produktów i usług turystycznych;
 • kompleksowej obsługi grup turystycznych, w tym usług pilotażu i przewodnictwa;
 • profesjonalnej obsługi klienta;
 • tworzenia różnorodnych produktów turystycznych;
 • zakładania własnej jednostki obsługi ruchu turystycznego;
 • tworzenia i realizowania planów działań promocyjno – reklamowych;
 • stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Absolwent jest zaznajomiony z problematyką organizacyjno-prawną umożliwiającą mu podjęcie własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji lub podjęcie pracy w: biurach podróży, obiektach noclegowych, ośrodkach wypoczynku, centrach informacji turystycznej, odnowy biologicznej, fitness, sportu i rekreacji, gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach non profit i innych. Absolwent posiada umiejętności planowania, realizacji (wykonawstwa) i zakończenia imprez turystycznych i rekreacyjnych, np. przygotowywania oferty turystyczno-rekreacyjnej dla potencjalnych grup klientów oraz utrzymania z nimi relacji w celu kontynuacji dalszej współpracy.

Gastronomia i Dietetyka- NOWOŚĆ!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Podejmując tą specjalność zdobędziesz wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem gastronomicznym i usługami żywieniowymi. Poznasz zasady dietetyki i zdrowego żywienia oraz specyfikę usług żywieniowych w Polsce i na świecie. To doskonała specjalność dla osób pracujących lub planujących pracować w sektorze usług gastronomicznych, dla menedżerów restauracji czy hotelu lub kierowników zaopatrzenia, organizatorów usług cateringowych a także dla tych, którzy planują otworzyć własną działalność gospodarczą.