Zarządzanie zasobami ludzkimi- NOWOŚĆ!

Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania zasobami ludzkimi i kierunków rozwoju dyscypliny, nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami ZZL oraz kształtowania relacji interpersonalnych. Studia trwają 2 semestry.

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty:

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Motywowanie i wynagradzanie pracowników

Ocenianie pracowników

Psychologia menedżera

Rekrutacja i selekcja

Elementy prawa pracy

 

Czas trwania studiów: 2 semestry
Liczba godzin: 180godzin
Praktyki: - godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1300 zł za semestr (rata miesięczna 4X350 zł)

 

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

w zakresie umiejętności:

w zakresie kompetencji społecznych: