Studia podyplomowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi- NOWOŚĆ!

Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania zasobami ludzkimi i kierunków rozwoju dyscypliny, nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami ZZL oraz kształtowania relacji interpersonalnych. Studia trwają 2 semestry.

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty:

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Motywowanie i wynagradzanie pracowników

Ocenianie pracowników

Psychologia menedżera

Rekrutacja i selekcja

Elementy prawa pracy

 

Czas trwania studiów: 2 semestry
Liczba godzin: 180godzin
Praktyki: - godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1300 zł za semestr (rata miesięczna 4X350 zł)

 

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

  • Zna problematykę współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, potrafi wskazać główne obszary zzl, ich teoretyczne podstawy i znaczenie praktyczne
  • Zna wybrane metody i narzędzia stosowane w planowaniu zatrudnienia, zarządzaniu karierą zawodową i rozwojem pracowników, zarządzaniu kompetencjami i wiedzą
  • Zna podstawy prawa pracy, potrafi wskazać normy prawne regulujące stosunki pracownik- pracodawca

w zakresie umiejętności:

  • Potrafi zastosować wiedzę z zakresu zarządzania kompetencjami w identyfikacji kompetencji pracowników i menedżerów
  • Potrafi zastosować wybrane metody i techniki zarzadzania oraz rozwiązywania problemów organizacyjnych
  • Umie skonstruować kwestionariusz oceny pracownika

w zakresie kompetencji społecznych:

  • Ma świadomość konieczności przestrzegania standardów etycznych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
  • Potrafi pracować w zespole zadaniowym zorientowanym na rozwiązywanie wybranych problemów z zakresu ZZL
  • Rozumie potrzeby pracowników w okresie adaptacji do wymagań środowiska pracy