Zarządzanie turystyką i hotelarstwem- NOWOŚĆ!

Studia przeznaczone są dla wszystkich, którzy pracują lub chcą podjąć pracę w szeroko rozumianym sektorze turystycznym i hotelarskim. Studia mogą się okazać wartościową propozycją dla osób, które zamierzają stworzyć i poprowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty

Podstawy hotelarstwa

Podstawy turystyki

Strategie rozwoju turystyki

Organizacja pracy i technika pracy w hotelarstwie

Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie turystycznym

Zarządzanie projektem biznesowym

Czas trwania studiów: 2 semestry
Liczba godzin: 180godzin
Praktyki: - godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1300 zł za semestr (rata miesięczna 4X350 zł)

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

  • Zdobywa wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach organizowania i zarządzania w organizacjach turystycznych oraz ogólną wiedzę dotyczącą ekonomicznych, prawnych, społecznych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju turystyki, poszerza specjalistyczną wiedzę niezbędną w procesach zarządzania organizacją;
  • Zna terminologię używaną w turystyce i hotelarstwie ; ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach oraz aktualnie
  • Ma wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania organizacją turystyczną, zna regulacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia usług turystycznych
  • Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu  niezbędną dla rozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk i procesów gospodarczych w obszarze turystyki

w zakresie umiejętności:

  • Potrafi ocenić jakość wybranych produktów, usług i systemów stosowanych w turystyce i hotelarstwie
  • Potrafi dokonać oceny atrakcyjności potencjału turystycznego, zaproponować produkty i metody ich promocji
  • Potrafi wskazać, zweryfikować i zaprojektować etapy procesu zarządzania i także podstawowe procedury, zasoby materialne i ludzkie w turystyce i hotelarstwie

w zakresie kompetencji społecznych:

  • Ma świadomość ważności i rozumie społeczne, ekonomiczne i polityczne aspekty i skutki rozwoju usług turystyczno hotelarskich, w tym jej wpływu na środowisko
  • Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
  • Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, realizuje zadania zawodowe profesjonalnie i zgodnie z podstawowymi zasadami etyki zawodowej