Studia podyplomowe

Zarządzanie oświatą

Studia przeznaczone są dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników oświatowej administracji samorządowej.

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty

Polityka oświatowa

Podstawy zarządzania

Marketing edukacyjny

Prawo oświatowe

Oświatowe zadania samorządu

Umiejętności kierownicze

Planowanie pracy i zarządzanie placówką oświatową

Czas trwania studiów: 2 semestry
Liczba godzin: 270godzin
Praktyki: 30 godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1400 zł za semestr (rata miesięczna 4X375 zł)

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

  • Zna podstawowe teorie dotyczące organizacji i zarządzania oraz podstawowe funkcje kierownicze
  • Ma rozszerzoną wiedzę na temat struktury systemu edukacji w Polsce
  • Zna metody i narzędzia opisu, techniki pozyskiwania danych właściwych dla organizowania i zarządzania oświatą
  • Posiada wiedzę o normach i regułach dotyczących instytucji oświatowych oraz organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki oświatowe

w zakresie umiejętności:

  • Interpretuje i wyjaśnia zjawiska edukacyjne, potrafi planować rozwój szkoły w wymiarze strategicznym i bieżącym
  • Analizuje przyczyny i przebieg konkretnych procesów edukacyjnych
  • Prawidłowo organizuje proces dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczy w szkole lub placówce oświatowej

w zakresie kompetencji społecznych:

  • Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
  • Kieruje zespołem pracowniczym i przyjmuje odpowiedzialność za efekty jego pracy
  • Rozumie uwarunkowania prawne i etyczne związane z pełnieniem funkcji kierowniczej w instytucji oświatowej