Terapia pedagogiczna z elementami terapii sensorycznej

Studia podyplomowe na kierunku „Terapia pedagogiczna z elementami terapii sensorycznej” przeznaczone są dla specjalistów podsiadających tytuł magistra z zakresu: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, logopedia, rehabilitacja z fizjoterapią. Kierunek jest adresowany do osób pracujących z dziećmi ze specyficznym trudnościami szkolnymi tj.dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, ADHD z mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem, Zespołem Aspergera, cierpiącymi na schorzenia o podłożu genetycznym, niedowidzącymi i niedosłyszącymi, a także niepełnosprawnymi intelektualnie. Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie z zakresu prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostycznej oraz planowania i organizacji procesu terapeutycznego wspartego metodami stymulującymi narządy zmysłów. Absolwent studiów podyplomowych uzyska w trakcie studiów kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza uzyskanie kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli do zajmowania stanowiska nauczyciela terapeuty pedagogicznego.

PROGRAM:

1. Anatomia z fizjologią człowieka. Budowa i funkcjonowanie zmysłów aspekt medyczny

– równowaga, wzrok, słuch, dotyk, smak. 

2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej i neurologii

dziecięcej, z psychologii ogólnej, poznawczej i klinicznej. 

3. Rozwój ruchowy oraz zaburzenia rozwoju dziecka od 0 do 3 roku życia. 

4. Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci. 

5. Diagnoza pedagogiczna. 

6. Warsztat pracy w terapii pedagogicznej z integracją sensoryczną. 

7. Diagnoza i terapia SI u dzieci z różnymi deficytami: 

• mózgowym porażeniem dziecięcym,

• niepełnosprawnością wzrokową

• obniżoną sprawnością intelektualną

• dziecko ze spektrum autyzmu,

• dzieci z zespołem wad wrodzonych, Zespół Downa,

• dzieci z deficytami przetwarzania sensorycznego, FAS.

8. Rozwój i dysfunkcje sfery poznawczej i motorycznej. 

9. Wczesne wspomaganie dziecka. 

10. Terapia trudności w nauce czytania i pisania 

11. Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z integracją sensoryczną. 

12. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego

i społecznego. 

13. Planowanie i organizowanie procesu terapeutycznego. 

14. Wpływ integracji sensorycznej na rozwój mowy i sposób odżywiania się. 

15. Psychologiczne problemy rodzin dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. 

16. Prawo oświatowe w zakresie terapii pedagogicznej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

17. Casestudy – studium przypadku. 

18. Praktyka zawodowa – 60h.

Cena: 1700 zł za semestr

Czas trwania: 3 semestry