Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna - NOWOŚĆ

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności związanych z diagnozą i prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym. Studia trwają 3 semestry.

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty:

Psychologiczne i pedagogiczne podstawy terapii pedagogicznej

Praca z dzieckiem niepełnosprawnym

Diagnoza i współczesne metody i techniki pracy z uczniem ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

Komputerowe wspomaganie diagnozy i terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i konstruowanie programów terapeutycznych

Metody terapii przez sztukę

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 360godzin
Praktyki: 30 godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1100 zł za semestr (rata miesięczna 4X300 zł)

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

  • Zna terminologię używaną w terapii pedagogicznej, a także rozumie jej źródła
  • Zna podstawowe teorie dotyczące potrzeb dzieci , czyli ich wychowania, uczenia się i nauczania, trudności z tym związanych
  • Ma wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w terapii pedagogicznej

w zakresie umiejętności:

  • Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu terapii pedagogicznej w celu analizowania motywów i wzorów dziecięcych zachowań, diagnozowania ich predyspozycji i możliwości oraz prognozowania sytuacji i analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do dzieci specjalnych potrzeb
  • Potrafi ocenić przydatność metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dotyczących pracy z dziećmi specjalnych potrzeb
  • Potrafi animować czynności nad rozwojem dzieci specjalnych potrzeb w procesie pedagogicznym oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz samorozwoju

w zakresie kompetencji społecznych:

  • Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie terapii pedagogicznej, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
  • Ma przekonanie o sensie , wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym wobec dzieci specjalnych potrzeb, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych
  • Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne w stosunku do dzieci specjalnych potrzeb