Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne

Kandydatem na studia podyplomowe jest absolwent studiów pierwszego (licencjackich) i/lub drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków, które zapewniają merytoryczne przygotowanie do nauczania danego przedmiotu szkolnego (rodzaju zajęć). Studia trwają 3 semestry.

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty:

 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Elementy prawa i organizacji oświaty w Polsce
 • Emisja głosu
 • Dydaktyka
 • Alternatywne formy kształcenia
 • Nowoczesne metody dydaktyczne

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 350godzin
Praktyki: 150 godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1100 zł za semestr (rata miesięczna 4X300 zł)

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

 • Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania
 • Posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej
 • Posiada wiedzę na temat struktury i funkcji systemu edukacji- celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
 • Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły
 • Wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego
 • Potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce
 • Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, otwartością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności
 • Jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela