Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - NOWOŚĆ

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy niezbędnej do pracy w działach kadr, działach personalnych oraz księgowości, wykształcenie umiejętności stosowania przepisów prawa pracy i rozliczeń dotyczących ubezpieczeń społecznych.

 

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty:

Źródła prawa pracy

Zasady nawiązywania stosunku pracy

Zasady rozwiązywania stosunku pracy

Umowa o pracę a stosunki cywilnoprawne

Czas pracy

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

Pracownicze urlopy wypoczynkowe

System ubezpieczeń społecznych w Polsce

Zasady ustalania składek na ubezpieczenie

Ubezpieczenia chorobowe, rentowe, wypadkowe

Wybrane zagadnienia psychologii pracy

Czas trwania studiów: 2 semestry
Liczba godzin: 180godzin
Praktyki: - godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1300 zł za semestr (rata miesięczna 4X350 zł)

 

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

 • ma wiedzę w zakresie prawa pracy, stosunków pracy, prawa zabezpieczenia społecznego, ochrony pracy
 • zna i rozumie przepisy i orzecznictwo sądów polskich i europejskich
 • ma wiedzę o funkcjonowaniu jednostek w różnych kontekstach społecznych, w szczególności o zjawiskach naruszania prawa i ich konsekwencjach

w zakresie umiejętności:

 • potrafi korzystać z przepisów, prawidłowo je interpretować i stosować w praktyce
  • ma umiejętność logicznego myślenia, tworzenia umów, dokonywania czynności                prawnych w sprawach personalnych
  • potrafi ustalać, analizować, interpretować i klasyfikować stany faktyczne, z którymi       mają być łączone określone  konsekwencje prawne
  • posiada umiejętność łączenia wiedzy prawniczej z wiedzą z innych dyscyplin

naukowych

 

w zakresie kompetencji społecznych:

 • ma świadomość ważności i zrozumienie  przepisów judykatury, obowiązku przestrzegania praw pracowniczych
 • ma świadomość zmienności norm prawnych oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich
 • wykazuje gotowość do samodzielnego myślenia, podejmowania decyzji w sprawach personalnych, rozwiązywania w drodze negocjacji sporów pracy
 • ma świadomość możliwości dalszego kształcenia