Studia podyplomowe

Pedagogika resocjalizacyjna

Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, pracy socjalnej i prawa.

Słuchacze zdobędą wiedzę na temat opisywania i wyjaśniania procesów zachodzących u osób z zaburzeniami zachowania i niedostosowaniem społecznym.

Są to studia kwalifikacyjne, uprawniające do pracy w zakładach karnych, domach poprawczych, Policyjnych Izbach Dziecka, Domach Opieki Społecznej oraz w placówkach zajmujących się profilaktyką, prewencją i terapią niedostosowań społecznych i uzależnień.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, pracy socjalnej i prawa.

Świadectwo: uczestnicy studiów, którzy zaliczą wymagania programowe, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z pedagogiki resocjalizacyjnej wg wzoru ustalonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Czas trwania: 3 semestry

Opłata za semestr: 1100 zł

Opłata rekrutacyjna: 100 zł.

Rekrutacja: według kolejności zgłoszeń (minimum 20 osób)

Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy, podanie na studia podyplomowe, 1 zdjęcie, dyplom lub odpis dyplomu, zaświadczenie lekarskie, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, ksero dowodu osobistego

Dokumenty przyjmuje: Dziekanat- tel. 58 56 300 90