Opieka nad dzieckiem do lat 3- NOWOŚĆ!

Absolwenci uzyskują przygotowanie merytoryczne i praktyczne do sprawowania profesjonalnej opieki nad dzieckiem do lat 3. Studia przygotowują do podjęcia pracy w następujących formach opieki nad dzieckiem:

- żłobek

- klub dziecięcy

- opiekun dzienny

- niania ( zatrudniona w gospodarstwie domowym)

- przygotowanie do zakładania własnych form opieki dziennej jako działalności gospodarczej

 Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty:

Aspekty rozwoju dziecka: poznawczego, psychospołecznego i motorycznego

Szanse i zagrożenia rozwoju dziecka

Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym

Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem

Zabawa jako forma aktywności dziecka

Zabawy muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne

Odpowiedzialność prawna opiekuna

 Czas trwania studiów: 3 semestry

Liczba godzin: 350godzin
Praktyki: 80 godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1100 zł za semestr (rata miesięczna 4X300 zł)

 

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

  • Ma podstawową wiedzę na temat miejsca pedagogiki małego dziecka w systemie nauk społecznych i innych dyscyplin
  • Zna podstawową terminologię z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych i społecznych obejmującą wiedzę o dziecku od urodzenia do końca pierwszego etapu edukacyjnego
  • Ma podstawową wiedzę na temat prawnych, ekonomicznych i pedagogiczno-psychologicznych oraz sanitarnych uwarunkowań tworzenia placówek opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych

w zakresie umiejętności:

  • Posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
  • Potrafi zaprojektować zajęcia wychowawcze i edukacyjne dzieci w wieku od urodzenia do końca pierwszego etapu edukacyjnego
  • Posiada umiejętność wykorzystanie zdobytej podczas praktyki wiedzy zawodowej

w zakresie kompetencji społecznych:

  • Postępuje zgodnie z zasadami i normami etycznymi w pracy pedagogicznej
  • Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy
  • Angażuje się na rzecz działań wspierających edukacyjnie i społecznie rodziny i środowisko lokalne.