EDUKACJA REGIONALNA NA KOCIEWIU

W zawiązku z koniecznością szerzenia oferty edukacyjnej oraz potrzebą promowania V Kongresu Kociewskiego (odbywającego się w roku 2015) Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim, przedkłada ofertę dotyczącą  uruchomienia od roku akademickiego 2015 / 2016 podyplomowych studiów EDUKACJA REGIONALNA NA KOCIEWIU. W założeniu organizatorów studia mają spełnić funkcję forum wymiany  doświadczeń, współpracy między osobami i instytucjami skupionymi wokół szeroko pojętego regionalizmu kociewskiego.

Oferta kierowana jest do:

ü  nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

ü  samorządowców gminnych i powiatowych,

ü  bibliotekarzy, dziennikarzy i wydawców,

ü  działaczy i pracowników kultury na poziomie gminnym, miejskim i powiatowym,

ü  pracowników działów promocji powiatów i gmin oraz pracowników informacji turystycznej,

ü  ludzi biznesu propagujących kulturę regionalną

ü  innych , zajmujących się szeroko pojętym regionalizmem

Cel studiów:

ü  wyposażenie nauczycieli w kompetencje do prowadzenia regionalnej ścieżki edukacyjnej

ü  uświadomienie potrzeby kultywowania tradycji związanych z dziedzictwem kulturowym regionu kociewskiego

ü  zapoznanie słuchaczy z podstawowymi źródłami regionalizmu kociewskiego

ü  zdobycie umiejętności promowania regionu kociewskiego

Treści kształcenia:

ü  blok przedmiotów historycznych

ü  blok zagadnień  przyrodniczo – geograficznych

ü  blok literacko – językowy

ü  blok problemów szeroko pojętej kultury

ü  warsztaty muzyczne, plastyczne i literackie

ü  blok problematyki międzykulturowej i regionalnej

ü  praktyki w instytucjach oświaty i kultury

Organizacja studiów

I Moduł nauczycielski – trzy semestry : 350 h

II Moduł nienauczycielski  - dwa semestry : 230 h

Czesne za semestr: 1 200zł

 

Moduł I  ( 2 semestry) : godz. 230

 

- Edukacja europejska i regionalna (12 h)

 

- Historia subregionu kociewskiego na tle historii Polski i historii powszechnej ( 24 h)

 

- Przyroda i geografia ziemi kociewskiej (12 h)

 

- Język i literatura kociewska ( 12 h)

 

- Kultura kociewska i jej miejsce w kulturze polskiej i globalnej (24 h)

 

- Edukacja regionalna (24 h)

 

- Ethos kociewski (12 h)

 

- kultura fizyczna (turystyka, wych. zdrowotne, sport, wf)  (12 h)

 

- wybitne osobowości Kociewia  ( 12 h)

 

- warsztaty z zakresu muzyki, śpiewu i tańca ( 12h)

 

- warsztaty związane z regionalnymi sztabami plastycznymi ( 12 h)

 

- warsztaty literacko – teatralne – medialne ( 12 h)

 

Seminarium końcowe :

 

- przygotowanie i obronienie prezentacji ( 20 h)

 

- praktyki w instytucjach kultury ( 30 h)

 

Moduł II ( 3 semestry) : godz. 350

 

- przedmioty z modułu I ( 230 h)

 

- oświata i szkolnictwo  wyższe na Kociewiu ( 12 h)

 

- wprowadzenie ucznia w świat kultury regionalnej ( 12 h)

 

- dziedzictwo rodzinne i rodowe, przekaz pokoleniowy ( 12 h)

 

- metodyka regionalna w szkole ( 24 h)

 

- literatura regionalna i medialna dot. Kociewia dla dzieci i młodzieży ( 12 h)

 

- praktyka w wybranej placówce oświatowej ( hospitacje, asystentura, gromadzenie zajęć ( 48 h)