Doradztwo zawodowe

Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji doradcy zawodowego w szkolnictwie i instytucjach rynku pracy. Studia trwają 3 semestry.

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty:

 • Teoretyczne podstawy doradztwa i poradnictwa zawodowego- terminologia i uwarunkowania historyczne
 • Rola prawa w poradnictwie zawodowym
 • Predyspozycje i umiejętności psychologiczne w pracy doradcy zawodowego
 • Zawodoznawstwo
 • Pedagogiczne podstawy wyboru zawodu
 • Programy poradnictwa i doradztwa dla młodzieży
 • Rola informacji w planowaniu kariery
 • Rynek pracy dla niepełnosprawnych

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 350godzin
Praktyki: 40 godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1200 zł za semestr (rata miesięczna 4X325 zł)

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

 • Zna podstawową  terminologię z zakresu poradnictwa i edukacji zawodowej, a w szczególności doradztwa zawodowego, diagnozy i analizy rynku pracy, zarządzania zasobami ludzkimi;  zna jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
 • Ma  podstawową  wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych, jest przygotowany do działalności prospołecznej, samodoskonalenia zawodowego oraz pełnienia różnych ról kierowniczych w placówkach działających w obszarze poradnictwa zawodowego
 • Posiada wiedzę na temat funkcjonowania niepełnosprawnych w środowisku
 • Posiada elementarną wiedzę w zakresie podstawowych problemów podejmowanych w obszarze zawodoznawstwa

w zakresie umiejętności:

 • Ma umiejętność prowadzenia pracy doradczej indywidualnej oraz grupowej;
 • Tworzy prognozy, analizy, interpretacje oraz konstruuje projekty strategii działań w zakresie doradztwa zawodowego
 • Przetwarza ujęcia teoretyczne w zakresie interpretacji zjawisk i warunków zachodzących w obszarze organizowania warsztatu metodycznego dla potrzeb doradztwa społecznego na praktyczne działanie
 • wybiera akty normatywne oraz przyjęte zasady etyczne i moralne w celu wykorzystania ich dla rozwiązania problemów i zadań wynikających z zakresu doradztwa zawodowego

w zakresie kompetencji społecznych:

 • Ma świadomość ważności i zrozumienia przemian dokonujących się w obszarze doradztwa zawodowego
 • Wykazuje gotowość własnego rozwoju w roli doradcy zawodowego, ma świadomość potrzeby permanentnego uczenia się
 • Jest wrażliwy na potrzeby i gotowy do współpracy z osobami potrzebującymi wsparcia w podejmowaniu decyzji zawodowych i poszukujących pracy