Administracja celno-skarbowa- NOWOŚĆ!

Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat  zasad funkcjonowania aparatu skarbowego, w tym systemu podatkowego, celnego i dewizowego. Studia trwają 2 semestry.

 

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty:

Administracja celna

Administracja skarbowa

Prawo administracyjne

Kontrola skarbowa i podatkowa

Tryb odwoławczy w decyzjach podatkowych

Prawo dewizowe. Cła i polityka celna

Czas trwania studiów: 2 semestry
Liczba godzin: 180godzin
Praktyki: - godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1300 zł za semestr (rata miesięczna 4X350 zł)

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

 • Zdobywa wiedzę z zakresu funkcjonowania aparatu fiskalnego państwa
 • Nabywa wiedzę dotyczącą uprawnień organów skarbowych w Polsce
 • Ma wiedzę na temat problematyki obrotu dewizowego
 • Ma wiedzę na temat zasad postępowania podatkowego i postepowania w sprawach karnych skarbowych

w zakresie umiejętności:

 • Posiada umiejętność odpowiedniego zastosowania przepisów prawnych w tym procedur prawa celnego i skarbowego,
 • Potrafi stosować procedury postępowania podatkowego z poszanowaniem przepisów prawa i zrozumieniem podatnika
 • Potrafi odróżnić przestępstwo skarbowe od wykroczenia skarbowego
 • Posiada umiejętności stosowania procedur celnych

w zakresie kompetencji społecznych:

 • Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, realizuje zadania zawodowe profesjonalnie i zgodnie z podstawowymi zasadami etyki zawodowej
 • Jest świadomy konieczności śledzenia na bieżąco zmian w przepisach podatkowych i celnych
 • Jest otwarty na realizację różnych funkcji administracyjnych w organach ścigania, wymiaru sprawiedliwości, w administracji rządowej i samorządowej