Studia podyplomowe

Zarządzanie systemami logistycznymi

Studia mają na celu rozwijanie umiejętności menedżerskich w zakresie zarządzania logistycznego. Adresowane są głównie do pracowników  komórek logistycznych chcących uzupełnić aktualną wiedzą z zakresu logistyki oraz osób chcących podjąć pracę związaną z logistyką. Studia trwają 2 semestry.

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty:

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
 • Organizacja transportu
 • Zarządzanie jakością w logistyce
 • Prawo pracy

Czas trwania studiów: 2 semestry
Liczba godzin: 180godzin
Praktyki: -

Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1300 zł za semestr (rata miesięczna 4X350 zł)

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

 • Zna najważniejsze pojęcia z obszaru logistyki, genezę i przyczyny dynamicznego rozwoju logistyki
 • Rozumie istotę, cele i zasady zarządzania łańcuchem dostaw
 • Zna i rozumie współczesne koncepcje zarządzania, w tym koncepcję zarządzania procesami
 • Posiada wiedzę z zakresu prawa pracy w zakresie logistyki
 • Ma wiedzę z zakresu uwarunkowań organizacyjnych i prawnych przedsiębiorstw w obszarze logistyki i transportu

w zakresie umiejętności:

 • Posiada umiejętności organizacji i zarządzania usługami logistycznymi
 • Potrafi opracować dokumentację związaną z transportem, spedycją i obsługą celną
 • Potrafi przeprowadzić diagnozę procesów logistycznych w przedsiębiorstwie

w zakresie kompetencji społecznych:

 • Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się- podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
 • Ma świadomość znaczenia logistycznych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem
 • Wykazuje znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie transportu i logistyki