Studia podyplomowe

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia przygotowują do realizacji zadań w zreformowanej szkole podstawowej i w przedszkolu. Adresowane są przede wszystkim do osób zatrudnionych w placówkach oświatowych, a nieposiadających uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty

 • Edukacja przedszkolna z metodyką
 • Psychologia kliniczna dzieci
 • Prawo oświatowe
 • Problemy wychowawcze i współpraca z rodzicami
 • Emisja głosu
 • Metodyka i projektowanie edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, technicznej, muzycznej, plastycznej
 • Literatura dla dzieci
 • Formy alternatywne i aktywizujące wczesnej edukacji

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 360godzin
Praktyki: 150 godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1100 zł za semestr (rata miesięczna 4X300 zł)

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

 • Posiada wiedzę psychologiczną pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania- uczenia się
 • Ma  niezbędną wiedzę merytoryczno-przedmiotową i umiejętności metodyczno-warsztatowe umożliwiające mu przekazywanie dzieciom, zdobytej wiedzy w sposób atrakcyjny i zrozumiały na różnego typu zajęciach w przedszkolu i w szkole w klasach od I - III.
 • Posiada podstawową wiedzę z zakresu języka polskiego, matematyki, przyrody i sztuki niezbędną do prowadzenia działalności dydaktycznej na etapie edukacji elementarnej;

w zakresie umiejętności:

 • Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły wobec dziecka do 10 roku życia, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów na etapie edukacji elementarnej;
 • Wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania oraz przetwarzania informacji i materiałów;
 • Umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces;

w zakresie kompetencji społecznych:

 • Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.
 • Jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela dziecka;