Studia podyplomowe

Logopedia szkolna - Nowość

Studia przygotowują specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy dla placówek oświatowych, artystycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych. Przeznaczone są dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, absolwentów studiów magisterskich.

Studia kwalifikacyjne, dające pełne przygotowanie teoretyczne i praktyczne osobom chcącym podjąć pracę na stanowisku logopedy w przedszkolach, szkołach podstawowych lub planującym prowadzić własny gabinet logopedyczny.

Podyplomowe studia z zakresu Logopedii szkolnej  skierowane są do absolwentów studiów I-go i II-go stopnia, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty:

 1. Pedagogika specjalna
 2. Psychologia kliniczna
 3. Fonetyka i fonologia języka polskiego
 4. Metodyka ćwiczeń logopedycznych
 5. Specyficzne problemy psychiatrii dziecięcej
 6. Wstęp do logopedii
 7. Elementy foniatrii i ortodoncji

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 360godzin
Praktyki: 60 godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1400 zł za semestr (rata miesięczna 4X375 zł)

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

 • rozumie znaczenie nauk pedagogicznych i pobocznych w zastosowaniu do wspomagania dzieci z dysfunkcjami logopedycznymi
 • zna zaburzenia porozumiewania się językowego, słownego i pisemnego
 • zna zasady stosowania metod i technik rozpoznawania dysfunkcji i ich leczenia;

w zakresie umiejętności:

 • potrafi diagnozować dziecko odpowiednimi metodami
 • stosuje i wdraża narzędzia wspomagające terapię zdiagnozowanej wady
 • potrafi diagnozować typowe zaburzenia komunikacji językowej dzieci
 • projektuje indywidualną pomoc logopedyczną

w zakresie kompetencji społecznych:

 • współpracuje z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami i najbliższym środowiskiem dziecka
 • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
 • Postępuje zgodnie z zasadami i normami etycznymi w pracy pedagogicznej