Studia podyplomowe

J. angielski wczesna edu.

Studia umożliwiają nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka obcego w przedszkolu i klasach 0 – III szkoły podstawowej.

Studia podyplomowe język angielski we wczesnej edukacji adresowane są do nauczycieli  pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach 0 - III, legitymujących się znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Young Learners). Program studiów obejmuje zajęcia dotyczące problematyki prawidłowości przyswajania języka obcego przez dzieci, metodykę nauczania języka angielskiego, zajęcia warsztatowe oraz praktyczną naukę języka angielskiego. Studia umożliwiają zdobycia podstawowej wiedzy dotyczącej metod oraz zasad nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Organizują warunki do kształtowania się umiejętności i kompetencji niezbędnych do konstruowania scenariuszy zajęć oraz przeprowadzania zajęć z języka angielskiego z dziećmi, opierając się na właściwie dobranych materiałach językowych oraz metodach nauczania. Kształtują umiejętności uczenia się i doskonalenia własnych kompetencji nauczycielskich z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji oraz e-learningu jako środka uczenia się i nauczania.

Wymagania wstępne i zasady rekrutacji

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2 oraz ukończone studia I stopnia.

Wykaz przedmiotów:

 1. Pedagogiczne uwarunkowania edukacji językowej dzieci
 2. Pedagogiczne aspekty nauczania języka angielskiego
 3. Podstawy glottodydaktyki
 4. Elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych
 5. Anglojęzyczna literatura dla dzieci
 6. Ćwiczenia w mówieniu
 7. Metodyka nauczania języka angielskiego dzieci
 8. Lektorat języka angielskiego
 9. Gramatyka opisowa języka angielskiego
 10. Zajęcia fakultatywne
 11. Warsztaty metodyczne: piosenka i ruch w nauczaniu języka angielskiego
 12. Warsztaty metodyczne: gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego
 13. Warsztaty metodyczne: techniki multimedialne w nauczaniu języka angielskiego
 14. Warsztaty metodyczne: storytelling w nauczaniu języka angielskiego
 15. Warsztaty metodyczne: techniki plastyczne w nauczaniu języka angielskiego
 16. Warsztaty metodyczne: drama i teatr w nauczaniu języka angielskiego
 17. Wprowadzenie do zajęć praktycznych

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 360 godzin
Praktyki: 40 godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1500 zł za semestr (rata miesięczna 4X400 zł)

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

1) charakteryzuje teorie przyswajania języka drugiego u dzieci

2) wymienia i definiuje najważniejsze metody nauczania języka obcego

3) charakteryzuje cechy indywidualne osób uczących się języka obcego, w tym strategie uczenia się oraz ich wpływ na proces uczenia się i nauczania języka obcego

4) wymienia i charakteryzuje najważniejsze metody nauczania języka obcego

w zakresie umiejętności:

1) potrafi zaplanować zajęcia z języka angielskiego wykorzystując wiedzę z zakresu kształcenia językowego

2)  planuje zajęcia odpowiednio wybierając, oceniając oraz stosując materiały do nauczania języka angielskiego / pomoce językowe / podczas planowania zajęć dla dzieci

3) prowadzi zajęcia językowe w oparciu o własne scenariusze

4) dobiera gry i zabawy w języku angielskim do zrealizowania celu edukacyjnego

5) dokonuje wyboru i oceny dostępnych na rynku oraz w Internecie edukacyjnych zasobów multimedialnych

6) korzysta z komputera i Internetu w celu pozyskania materiałów edukacyjnych

7) konstruuje zadania interaktywne przy pomocy dostępnego oprogramowania

8) projektuje zajęcia językowe z wykorzystaniem środków multimedialnych w tym tablicy interaktywnej

9) samodzielnie rozwija własny warsztat metodyczny

10) prezentuje wybrane przez siebie rozwiązania metodyczne

11) potrafi odpowiednio dobrać gry i zabawy na zajęcia języka angielskiego

12) potrafi wykorzystywać i tworzyć otwarte zasobów edukacyjnych w ramach otwartej edukacji i zgodnie z zasadami creative commons

w zakresie kompetencji społecznych:

1) jest otwarty na współpracę oraz doskonalenie swojego warsztatu pracy

2) wykazuje zaangażowanie w podejmowanych przez siebie działaniach

3) ma świadomość poziomu własnych umiejętności językowych i potrzeby dalszego kształcenia się w związku z odpowiedzialnością zawodu nauczyciela

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem wysokiej jakości sprzętu mulimedialnego na trzech poziomach zaawansowania.