Studia podyplomowe

Doradztwo zawodowe

Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji doradcy zawodowego w szkolnictwie i instytucjach rynku pracy. Studia trwają 3 semestry.

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty:

 • Teoretyczne podstawy doradztwa i poradnictwa zawodowego- terminologia i uwarunkowania historyczne
 • Rola prawa w poradnictwie zawodowym
 • Predyspozycje i umiejętności psychologiczne w pracy doradcy zawodowego
 • Zawodoznawstwo
 • Pedagogiczne podstawy wyboru zawodu
 • Programy poradnictwa i doradztwa dla młodzieży
 • Rola informacji w planowaniu kariery
 • Rynek pracy dla niepełnosprawnych

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 350godzin
Praktyki: 40 godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1200 zł za semestr (rata miesięczna 4X325 zł)

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

 • Zna podstawową  terminologię z zakresu poradnictwa i edukacji zawodowej, a w szczególności doradztwa zawodowego, diagnozy i analizy rynku pracy, zarządzania zasobami ludzkimi;  zna jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
 • Ma  podstawową  wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych, jest przygotowany do działalności prospołecznej, samodoskonalenia zawodowego oraz pełnienia różnych ról kierowniczych w placówkach działających w obszarze poradnictwa zawodowego
 • Posiada wiedzę na temat funkcjonowania niepełnosprawnych w środowisku
 • Posiada elementarną wiedzę w zakresie podstawowych problemów podejmowanych w obszarze zawodoznawstwa

w zakresie umiejętności:

 • Ma umiejętność prowadzenia pracy doradczej indywidualnej oraz grupowej;
 • Tworzy prognozy, analizy, interpretacje oraz konstruuje projekty strategii działań w zakresie doradztwa zawodowego
 • Przetwarza ujęcia teoretyczne w zakresie interpretacji zjawisk i warunków zachodzących w obszarze organizowania warsztatu metodycznego dla potrzeb doradztwa społecznego na praktyczne działanie
 • wybiera akty normatywne oraz przyjęte zasady etyczne i moralne w celu wykorzystania ich dla rozwiązania problemów i zadań wynikających z zakresu doradztwa zawodowego

w zakresie kompetencji społecznych:

 • Ma świadomość ważności i zrozumienia przemian dokonujących się w obszarze doradztwa zawodowego
 • Wykazuje gotowość własnego rozwoju w roli doradcy zawodowego, ma świadomość potrzeby permanentnego uczenia się
 • Jest wrażliwy na potrzeby i gotowy do współpracy z osobami potrzebującymi wsparcia w podejmowaniu decyzji zawodowych i poszukujących pracy

Finanse i rachunkowość

Celem studiów jest przekazanie wiedzy, opartej o praktyczne doświadczenia, wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego, dyrektora finansowego czy pracownika służb skarbowych. Ponadto, bogaty program zajęć pozwala na zdobycie wiedzy w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, profesjonalnego doradztwa finansowo-rachunkowego podmiotów gospodarczych, doradztwa podatkowego dla instytucji i osób fizycznych

Czytaj więcej...

J. angielski wczesna edu.

Studia umożliwiają nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka obcego w przedszkolu i klasach 0 – III szkoły podstawowej.

Studia podyplomowe język angielski we wczesnej edukacji adresowane są do nauczycieli  pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach 0 - III, legitymujących się znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Young Learners). Program studiów obejmuje zajęcia dotyczące problematyki prawidłowości przyswajania języka obcego przez dzieci, metodykę nauczania języka angielskiego, zajęcia warsztatowe oraz praktyczną naukę języka angielskiego. Studia umożliwiają zdobycia podstawowej wiedzy dotyczącej metod oraz zasad nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Organizują warunki do kształtowania się umiejętności i kompetencji niezbędnych do konstruowania scenariuszy zajęć oraz przeprowadzania zajęć z języka angielskiego z dziećmi, opierając się na właściwie dobranych materiałach językowych oraz metodach nauczania. Kształtują umiejętności uczenia się i doskonalenia własnych kompetencji nauczycielskich z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji oraz e-learningu jako środka uczenia się i nauczania.

Wymagania wstępne i zasady rekrutacji

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2 oraz ukończone studia I stopnia.

Wykaz przedmiotów:

 1. Pedagogiczne uwarunkowania edukacji językowej dzieci
 2. Pedagogiczne aspekty nauczania języka angielskiego
 3. Podstawy glottodydaktyki
 4. Elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych
 5. Anglojęzyczna literatura dla dzieci
 6. Ćwiczenia w mówieniu
 7. Metodyka nauczania języka angielskiego dzieci
 8. Lektorat języka angielskiego
 9. Gramatyka opisowa języka angielskiego
 10. Zajęcia fakultatywne
 11. Warsztaty metodyczne: piosenka i ruch w nauczaniu języka angielskiego
 12. Warsztaty metodyczne: gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego
 13. Warsztaty metodyczne: techniki multimedialne w nauczaniu języka angielskiego
 14. Warsztaty metodyczne: storytelling w nauczaniu języka angielskiego
 15. Warsztaty metodyczne: techniki plastyczne w nauczaniu języka angielskiego
 16. Warsztaty metodyczne: drama i teatr w nauczaniu języka angielskiego
 17. Wprowadzenie do zajęć praktycznych

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 360 godzin
Praktyki: 40 godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1500 zł za semestr (rata miesięczna 4X400 zł)

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

1) charakteryzuje teorie przyswajania języka drugiego u dzieci

2) wymienia i definiuje najważniejsze metody nauczania języka obcego

3) charakteryzuje cechy indywidualne osób uczących się języka obcego, w tym strategie uczenia się oraz ich wpływ na proces uczenia się i nauczania języka obcego

4) wymienia i charakteryzuje najważniejsze metody nauczania języka obcego

w zakresie umiejętności:

1) potrafi zaplanować zajęcia z języka angielskiego wykorzystując wiedzę z zakresu kształcenia językowego

2)  planuje zajęcia odpowiednio wybierając, oceniając oraz stosując materiały do nauczania języka angielskiego / pomoce językowe / podczas planowania zajęć dla dzieci

3) prowadzi zajęcia językowe w oparciu o własne scenariusze

4) dobiera gry i zabawy w języku angielskim do zrealizowania celu edukacyjnego

5) dokonuje wyboru i oceny dostępnych na rynku oraz w Internecie edukacyjnych zasobów multimedialnych

6) korzysta z komputera i Internetu w celu pozyskania materiałów edukacyjnych

7) konstruuje zadania interaktywne przy pomocy dostępnego oprogramowania

8) projektuje zajęcia językowe z wykorzystaniem środków multimedialnych w tym tablicy interaktywnej

9) samodzielnie rozwija własny warsztat metodyczny

10) prezentuje wybrane przez siebie rozwiązania metodyczne

11) potrafi odpowiednio dobrać gry i zabawy na zajęcia języka angielskiego

12) potrafi wykorzystywać i tworzyć otwarte zasobów edukacyjnych w ramach otwartej edukacji i zgodnie z zasadami creative commons

w zakresie kompetencji społecznych:

1) jest otwarty na współpracę oraz doskonalenie swojego warsztatu pracy

2) wykazuje zaangażowanie w podejmowanych przez siebie działaniach

3) ma świadomość poziomu własnych umiejętności językowych i potrzeby dalszego kształcenia się w związku z odpowiedzialnością zawodu nauczyciela

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem wysokiej jakości sprzętu mulimedialnego na trzech poziomach zaawansowania.

Logopedia szkolna - Nowość

Studia przygotowują specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy dla placówek oświatowych, artystycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych. Przeznaczone są dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, absolwentów studiów magisterskich.

Studia kwalifikacyjne, dające pełne przygotowanie teoretyczne i praktyczne osobom chcącym podjąć pracę na stanowisku logopedy w przedszkolach, szkołach podstawowych lub planującym prowadzić własny gabinet logopedyczny.

Podyplomowe studia z zakresu Logopedii szkolnej  skierowane są do absolwentów studiów I-go i II-go stopnia, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty:

 1. Pedagogika specjalna
 2. Psychologia kliniczna
 3. Fonetyka i fonologia języka polskiego
 4. Metodyka ćwiczeń logopedycznych
 5. Specyficzne problemy psychiatrii dziecięcej
 6. Wstęp do logopedii
 7. Elementy foniatrii i ortodoncji

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 360godzin
Praktyki: 60 godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1400 zł za semestr (rata miesięczna 4X375 zł)

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

 • rozumie znaczenie nauk pedagogicznych i pobocznych w zastosowaniu do wspomagania dzieci z dysfunkcjami logopedycznymi
 • zna zaburzenia porozumiewania się językowego, słownego i pisemnego
 • zna zasady stosowania metod i technik rozpoznawania dysfunkcji i ich leczenia;

w zakresie umiejętności:

 • potrafi diagnozować dziecko odpowiednimi metodami
 • stosuje i wdraża narzędzia wspomagające terapię zdiagnozowanej wady
 • potrafi diagnozować typowe zaburzenia komunikacji językowej dzieci
 • projektuje indywidualną pomoc logopedyczną

w zakresie kompetencji społecznych:

 • współpracuje z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami i najbliższym środowiskiem dziecka
 • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
 • Postępuje zgodnie z zasadami i normami etycznymi w pracy pedagogicznej