Studia niestacjonranezaoczne

Administracja

Od października 2013 nowy kierunek Administracja z dwiema specjalnościami!!

Administracja publiczna  

Specjalność przybliża organizację i zasady funkcjonowania organów i urzędów administracji centralnej oraz terenowej – rządowej i samorządowej. W ramach wykładanych przedmiotów prezentowane są m.in. formy aktywności administracji, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków jednostki, a także podstawowe zagadnienia zaliczane do sfery materialnego prawa administracyjnego, jak np. instytucje prawa budowlanego czy zasady funkcjonowania stowarzyszeń.

Specjalność kształci przede wszystkim kadrę urzędniczą, w tym pracowników samorządowych i przyszłych członków służby cywilnej. Wiedza przekazywana w ramach tej specjalności ma charakter uniwersalny, przygotowuje do pracy w organizacjach pozarządowych i zakładach publicznych. 


Praktyki i wykładowcy - Urząd Miasta Starogard Gdański

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Studia przeznaczone dla osób chcących podjąć zatrudnienie w instytucjach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem państwa a w szczególności w: Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służbie Więziennej, jak również w agencjach ochrony osób i mienia 


Praktyki - KPP w Starogardzie gdańskim

Kwalifikacje i kompetencje absolwenta:

Absolwenci studiów potrafią skutecznie realizować zadania w zakresie ochrony życia i zdrowia człowieka w jego środowisku oraz otoczeniu społecznym, tak w wymiarze jednostkowym, jak i w wymiarze grupowym (powszechnym). Są przygotowani do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i zarządzania ryzykiem w każdym przedsiębiorstwie przemysłowo - wytwórczym oraz do stosowania nowych zasad oraz procedur ochrony i bezpieczeństwa, wynikających z wymagań Unii Europejskiej oraz standardów światowych. Absolwenci wszechstronnie łączą wiedzę technologiczną z umiejętnościami oraz technikami skutecznego kierowania podległymi im zespołami ludzkimi.

Administracja w sądownictwie i prokuraturze - NOWOŚĆ

Specjalność ta adresowana jest przede wszystkim do osób już zatrudnionych albo planujących w przyszłości zatrudnienie w tzw. sferze obsługi administracyjnej organów wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratur. Podjęcie studiów na tej specjalności pozwoli na zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania sądów powszechnych, administracyjnych oraz prokuratury. Plany studiów obejmują nie tylko zagadnienia o charakterze teoretycznym. Szczególna uwaga zwracana jest na praktyczny wymiar funkcjonowania wspomnianych instytucji. Osoby kończące tę specjalność będą profesjonalnie przygotowane do realizowania zadań dotyczących administracyjnej sfery funkcjonowania sądów powszechnych, administracyjnych i prokuratury.

 

Kształcimy umiejętności istotne dla rynku pracy, istotne dla przyszłego pracodawcy.

W odróżnieniu od studiów ogólnoakademickich (oferowanych przez większość uczelni państwowych i prywatnych) przygotowujących wyłącznie do dalszego studiowania i uzyskiwania dalszych stopni naukowych.

W ramach kierunku nawiązaliśmy współpracę z Gminą Miejską Starogard Gdański oraz Komendą Powiatową Policji w Starogardzie Gdańskim, gdzie nasi studenci odbędą praktyki a część wykładów poprowadzą pracownicy UM jako praktycy zawodu.

Suche fakty:

Według danych z PUP w roku 2011 oraz 2012 administracja publiczna oraz obrona narodowa to najczęściej poszukiwane zawody przez pracodawców.

Spójrzcie na statystyki w 2011 pojawiły się  653 oferty na 239 bezrobotnych, natomiast w 2012 (dane za I półrocze) 560 do 242.

Dane PUP Starogard Gdański za 2011 oraz 2012

 

Zapraszamy!!!