Studia niestacjonranezaoczne

Turystyka i rekreacja

Studia mają na celu przygotować absolwentów do zajmowania stanowisk w jednostkach obsługi ruchu turystycznego, do pracy w hotelach, domach wypoczynkowych i ośrodkach wczasowych oraz do prowadzenia działalności agroturystycznej. Tematy, które będą przedmiotem wykładów i ćwiczeń, mają zapewnić przyszłym absolwentom samodzielność w zakresie identyfikacji problemów i sposobów ich rozwiązywania w wybranej specjalności w szczególności dotyczących organizowania, promocji i obsługi imprez turystycznych oraz penetrowania rynków turystycznych z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu i znajomości języków obcych.

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa turystycznego i tworzenie nowych jakości produktów na być również ważnym elementem przygotowania absolwenta. Absolwent zaznajomiony będzie z biologicznymi i społecznymi podstawami spędzania wolnego czasu, jak również z zagadnieniami prawnymi oraz zasadami organizacji i zarządzania w zakresie turystyki. Absolwenci wyposażeni zostaną także w umiejętności związane z prowadzeniem imprez turystycznych

 

Specjalności:    

Zarządzanie w Hotelarstwie i Agroturystyce

Absolwent specjalności „Zarządzanie w Hotelarstwie i Agroturystyki” uzyska w trakcie prowadzonych wykładów i ćwiczeń wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie takich obszarów jak:

  • prawno-finansowe uwarunkowania prowadzenia działalności przedsiębiorstwa turystycznego w świetle przepisów prawno-administracyjnych Polski i Unii Europejskiej;
  • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa turystycznego;
  • wspieranie rozwoju turystyki z funduszy strukturalnych UE, określenie roli turystyki w europejskiej polityce regionalno-strukturalnej, zakładanie i finansowanie rozwoju mikroprzedsiębiorstwa turystycznego;
  • zarządzanie różnymi formami przedsiębiorstw turystycznych i jakością usłu turystycznych;
  • organizacja funkcji marketingowej w przedsiębiorstwie turystycznym – planowanie działań marketingowych, kreowanie nowych produktów turystycznych, ustalanie polityki cenowej, doskonalenie kanałów sprzedaży ofert turystycznych, prowadzenie polityki promocji;
  • zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym – pozyskiwanie pracowników i ich motywowanie, kierowanie zespołem ludzkim;
  • techniki negocjacyjne – rodzaje i style negocjacji, komunikacja w negocjacjach.

Uzyskanie tego zakresu wiedzy będzie przydatne w prowadzeniu własnej działalności turystycznej, podjęciu pracy na stanowisku menadżera w różnych rodzajach przedsiębiorstw turystycznych, a także pracy w instytucjach związanych z turystyką na różnych szczeblach regionalnych. 

Obsługa ruchu turystycznego

Absolwent tej specjalności nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności z zakresu:

- kompleksowej wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi ruchu turystycznego;

- planowania i organizowania imprez turystycznych;

- działań marketingowych, w tym reklamy, kalkulacji cen, tworzenia atrakcyjnej oferty      produktów i usług turystycznych;

- kompleksowej obsługi grup turystycznych, w tym usług pilotażu i przewodnictwa;

- profesjonalnej obsługi klienta;

- tworzenia różnorodnych produktów turystycznych;

- zakładania własnej jednostki obsługi ruchu turystycznego;

- tworzenia i realizowania planów działań promocyjno – reklamowych;

- stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Absolwent jest zaznajomiony z problematyką organizacyjno-prawną umożliwiającą mu podjęcie własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji lub podjęcie pracy w: biurach podróży, obiektach noclegowych, ośrodkach wypoczynku, centrach informacji turystycznej, odnowy biologicznej, fitness, sportu i rekreacji, gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach non profit i innych. Absolwent posiada umiejętności planowania, realizacji (wykonawstwa) i zakończenia imprez turystycznych i rekreacyjnych, np. przygotowywania oferty turystyczno-rekreacyjnej dla potencjalnych grup klientów oraz utrzymania z nimi relacji w celu kontynuacji dalszej współpracy.
 
 

Gastronomia i Dietetyka- NOWOŚĆ!

Podejmując tą specjalność zdobędziesz wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem gastronomicznym i usługami żywieniowymi. Poznasz zasady dietetyki i zdrowego żywienia oraz specyfikę usług żywieniowych w Polsce i na świecie. To doskonała specjalność dla osób pracujących lub planujących pracować w sektorze usług gastronomicznych, dla menedżerów restauracji czy hotelu lub kierowników zaopatrzenia, organizatorów usług cateringowych a także dla tych, którzy planują otworzyć własną działalność gospodarczą.