Administracja publiczna


Specjalność przybliża organizację i zasady funkcjonowania organów i urzędów administracji centralnej oraz terenowej – rządowej i samorządowej. W ramach wykładanych przedmiotów prezentowane są m.in. formy aktywności administracji, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków jednostki, a także podstawowe zagadnienia zaliczane do sfery materialnego prawa administracyjnego, jak np. instytucje prawa budowlanego czy zasady funkcjonowania stowarzyszeń.

Czytaj więcej...

Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy pedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wiedzy historyczno-filozoficznej do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

Specjalności: 

Praca socjalna - NOWOŚĆ!*

Studia na kierunku Pedagogika, w specjalności doradztwo zawodowe i personalne przygotowują do pracy w sektorze doradztwa zawodowego, coachingu, diagnozowania potrzeb na rynku pracy. Oprócz wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii studia kształcą także umiejętności menadżerskie czy zarządzania zasobami ludzkimi. Studia przygotowują także do pracy z osobami różnych kultur. Absolwenci potrafią zaprojektować programy pracy dla osób z różnymi problemami oraz oczekiwaniami, co do rynku pracy.

Absolwenci kierunku Pedagogika, Specjalność: Praca socjalna

  • posiada wiedzę w zakresie nauk społecznych z takich dziedzin jak: pedagogika, psychologia, socjologia, która umożliwia realizację zadań jako pracownik socjalny,
  • posiada wiedzę w zakresie diagnozy, dokonuje ewaluacji swojej pracy,
  • potrafi pracować z każdym klientem uwzględniając jego indywidualne potrzeby,
  • posiada umiejętności komunikacyjne niezbędne do prawidłowej pracy z klientem, a także do współpracy pomiędzy instytucjami:
  • miejsca pracy, m. in: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Doradztwo zawodowe i personalne*

Podejmując studia na tej specjalności przygotowany będziesz do udzielania pomocy młodzieży, nauczycielom i rodzicom, a także bezrobotnym i innym osobom poszukującym lub zmieniającym pracę; wykonywania diagnostycznych badań przydatności do określonego zawodu, wykorzystując w tym celu metody i techniki pomiaru pedagogicznego. Będziesz przygotowany do udzielania pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychologicznych, a także łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia poprzez pomoc pracownikom w określeniu dalszej drogi zawodowej.

Posiada wiedzę dotyczącą doradztwa edukacyjno-zawodowego ,

  • posiada wiedzę dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi,
  • ma umiejętności z zakresu diagnostyki w zakresie doradztwa zawodowego,
  • stosuje pomoc doradczą nastawioną na indywidualne podejście do klienta,
  • zna rynek pracy oraz zasady jego funkcjonowania,
  • potrafi zaprojektować pracę dla osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy 

* specjalność zostanie utworzona pod warunkiem zebrania się grupy